2021-01-13 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – slack & slake

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-13

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – slack & slake

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง slack = ‘SLAK

ออกเสียง slake = ‘SLEYK

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for slack

Adjective

NEGLIGENT, NEGLECTFUL, LAX, SLACK, REMISS

mean culpably careless or indicative of such carelessness.

NEGLIGENT implies inattention to one's duty or business.

negligent about writing a note of thanks

NEGLECTFUL adds a more disapproving implication of laziness or deliberate inattention.

a society callously neglectful of the poor

LAX implies a blameworthy lack of strictness, severity, or precision.

a reporter lax about accurate quotation

SLACK implies want of due or necessary diligence or care.

slack workmanship

REMISS implies blameworthy carelessness shown in slackness, forgetfulness, or neglect.

had been remiss in their familial duties

Merriam-Webster Dictionary

Slacks

slacks, noun : trousersespecially for casual wear.

"Designer Rosie Assoulin is known for dresses and slacks cut with a relaxed, oversized glamor replete with ruffles in silk faille and cotton shirting."

—Jameel Mohammed, Paper (papermag.com), 18 February 2016

"Ew, ew, ew!" you may be saying.

You're not alone:

slacks is one of the most hated words in the English language,

which may be why the fashion mags are

typically all about pants and trousers.

However much people would like

to remove the word slacks from the language,

though, it appears to be here to stay.

Etymologically, they're loose;

the word that refers to pants is related tothe slack

that means "a part of something that hangs loose without strain,"

as in "take up the slack of a rope."

Dictionary of Problem Words and Expression

slack & slake

As verb, slack means “to shirk,” “to leave undone,”

and slake means “to refresh,” “to allay thirst”:

“He slacked his work for a minute while he slake his thirst.”

Because both words can mean

“to make less active and intense,

They are often confused through misspellingor mispronunciation.

In this latter meaning,

slack is always followed by upor off.  

“He slacked up in his efforts,”

“Your indifference gas slaked their enthusiasm.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)