2021-01-12 ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Simplistic & simplified

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2021-01-12

ศัพท์ น่าสับสน ชุด S – Simplistic & simplified

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Simplistic =’sim-PLIS-tik’

ออกเสียง simplified = ‘SIM-pluh-fahy’

ออกเสียง simple = ‘SIM-puhl’

Dictionary.com

WORDS OFTEN CONFUSED WITH SIMPLISTIC

Contrary to what some people believe,

simplistic is not a fancy word for simple.

Simplistic does not describe things that are easy

to understand, deal with, or use.

Those sorts of things are simply simple.

However, if something is too simple

—misleadingly so

—then it is correctly called simplistic.

An argument that glosses over or omits relevant facts

and presents trite, hackneyed, slogan-like statements

and sound bites is indeed simplistic.

Simpleunlike simplistic

—is a term that can describe not only issues, statements, and arguments, but all manner of thingsobservable by our senses.

It can describe art, music, food, clothing

just about anything.

And it is a neutral term.

That is, if something is said to be simple,

that can be considered either a good thingor a bad thing

depending upon one’s taste.

But the word is very often used positively

—as encapsulated in the well-worn creative principle “Less is more”

—to describe language that is straightforwardand easy to understand,

clothing that is not overly elaborate or excessively decorated,

or architecture with clean lines.

And something simple can be elegant too.

To describe such things as simplistic would be an insult to their creators.

And it would be ironic

to use what one thinks of

as a more exotic, ornamental, impressiveterm

to describe something clear or plainand unadorned

—something that is, in fact, simple.

Dictionary.com

VOCAB BUILDER

What is a basic definition of simple?

Simple describes something as being easyto understand or do,

as being plain or not elaborate,or as being ordinary or common.

The word simple has many other senses as an adjective and a noun.

If something is simple, it involves little challenge or will be really easy.

For example,

counting to five is a simple task for most adults.

Spoons and forks are simple eating tools, without any complex parts.

In this sense, simple is a synonym of words

such as easy and uncomplicated.

Real-life examples:

Young students start with simple subjects,

such as addition, before learning harder ones,

such as multiplication.

An untied shoelace is a simple problem to solve for most adults.

Most young people find using a computer to be really simple.

Used in a sentence:

I made dinner with a simple recipe designed for new cooks.

Another sense of simple describes something

as being plain and lacking flourishes or embellishments.

For example,

a simple shirt may be plain grey or white and not have any designs or logos on it.

Used in a sentence:

She wore a simple dress to the birthday party, with no bows or ruffles.

Simple can also describe something

as being ordinary, mundane, or humble.

Real-life examples:

Most pets lead simple lives of eating and sleeping.

Some couples have simple weddings with no band, fireworks, or colorful decorations.

A simple job is one you can do without thinking hard.

Used in a sentence:

After winning the championship, I retired to live a simple life as a farmer.

Merriam-Webster Dictionary

Simplistic & simplified

Did You Know?

The facts of nature and of life are moreapt to be complex than simple.

Simplistic theories are generally one-sided and partial,

wrote the American clergyman James Freeman Clarke in the 19th century, nicely illustrating the difference between plain, ordinary simple

and the then-new adjective simplistic.

Simplistic is generally synonymouswith oversimplified,

but we didn't have the verb oversimplify

and its participle oversimplified

until well into the 20th century.

Simplistic is sometimes used in the neutral sense of "not complicated"

(in which case it is synonymous with simple)

but this borders on misuse-simplistic is generally understood to be pejorative.

American Heritage® Dictionary of the English Language

sim·plis ′ti·cal·ly adv.

Usage Note:

The usual meaning of simplistic is "characterized by oversimplification."

It is occasionally used to mean "simple," with no negative overtones,

but this usage, as in The song is short and sweet, with admirably simplistic lyrics that carry such depth in so few words, was rejected by 84 percent of the Usage Panel in 2011.

Collins English Dictionary

simplism n

simˈplistically adv

Usage:

Since simplistic already has too as part of its meaning,

it is tautologous to talk about something being too simplistic

or over-simplistic

Common Errors In English Usage Dictionary

Simplistic

Simplistic” means “overly simple,”

and is always used negatively.

Don’t substitute it

when you just mean to saysimple” or even “very simple.”

Dictionary of Problem Words and Expression

Simplistic & simplified

Each of these adjectives mean

“made less complex and complicated,”

made easier or plainer”:

“This is a simplified (or simplistic) summary of the situation.”

Simplistic is currently a “vogue”word,

overused because apparently it seems to many

to be more sophisticated and learnedthan simplified.

Actually, simplistic has taken on the meaning of “overly simplified,“characterized  by extreme or excessive simplification:

“Your explanation of this serious problem is inadequate and simplistic,”  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)