แบบประเมินหลังจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปี 2563


                                                                               (เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ)

แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาก่อนการนำหลักสูตรไปใช้ ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน .................................อำเภอ                          จังหวัด                                               
สังกัด    ....................................................................    เขต
       ............................................        

คำชี้แจง

          แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาฉบับนี้ เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนนำหลักสูตรไปใช้และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนแต่ละสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นต้น

          กรณีที่สถานศึกษามีความต้องการในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดยใช้วิธีการในการรวบรวม
ความคิดเห็นด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การประชุมสนทนากลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อย

             1. แบบติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ เป็นแบบประมาณค่า  4 ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ  แบ่งเป็น 2  ตอน  ประกอบด้วย

ตอนที่ 1   องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

ตอนที่ 2   การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้

2. ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมายของโรงเรียนดำเนินการประเมินโดยกรอกข้อมูลตามสภาพที่เป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
          1. เพศ            c ชาย                   c หญิง
          2. อายุ           c 20-40 ปี    c 41-50 ปี    c 51-60 ปี    c มากว่า 60 ปี
          3. สถานะ/ตำแหน่งหน้าที่
               c ผู้บริหารสถานศึกษา      c ครูปฐมวัย
              c ผู้ทรงคุณวุฒิ                c ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
              c ผู้แทนผู้ปกครอง            c ผู้แทนชุมชน
              c อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................................................

ตอนที่  2  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาก่อนนำไปใช้

          โปรดทำเครื่องหมาย ü ในช่อง ใช่/ไม่ใช่ และบันทึกความคิดเห็นในข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  1. 1. องค์ประกอบของหลักสูตร

ลำดับที่

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1

ส่วนนำ

1.1  ความนำ

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ลำดับที่

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน

1.2 วิสัยทัศน์

แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2562) อย่างชัดเจน สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้

1.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน

2

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

2.1 โครงสร้างเวลาเรียน

มีการระบุเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมจำแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน ระบุเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

2.2  โครงสร้างหลักสูตร

    มีการระบุรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต  มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนไว้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  รายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรมเพิ่มเติมที่กำหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดเน้นของโรงเรียน

ลำดับที่

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2.3 คำอธิบายรายวิชา

    มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นปีที่สอน จำนวนเวลาเรียน และ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน   

    การเขียนคำอธิบายรายวิชาได้เขียนเป็นความเรียงโดยระบุองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการและครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง        

    ระบุรหัสตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจำนวนรวมของตัวชี้วัดและระบุผลการเรียนรู้ ในรายวิชาเพิ่มเติมและจำนวนรวมของผลการเรียนรู้ถูกต้อง

    มีการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  สอดแทรกอยู่ในคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม

 2.4   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ได้ระบุกิจกรรม และจัดเวลา สอน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

    มีการจัดทำโครงสร้างและแนวการจัดกิจกรรม  แนวทางการวัดและประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๓ กิจกรรมที่ชัดเจน 

 2.5   เกณฑ์การจบการศึกษา

    ระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต  ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมตามเกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียน ชัดเจน

    ระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้อย่างชัดเจน

ระบุเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน

       ระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน

2. การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้  (หลักสูตรระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้)

ลำดับที่

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1

  โครงสร้างรายวิชา

  1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

      จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม

   1.2  การจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

            ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มาจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้

   1.3 การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

    1.4   สะท้อนให้เห็นสาระสำคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน

  1.5  การกำหนดสัดส่วนเวลาเรียน

            กำหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร

1.6 การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน

             กำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน

2

หน่วยการเรียนรู้

2.1  การวางแผนจัดทำหน่วยการเรียนรู้

             มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบ

ทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกกลุ่มสาระฯ

   2.2 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้  : การกำหนดเป้าหมาย

             กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  เหมาะสมมีความสอดคล้องกัน

ลำดับที่

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

    2.3   การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ : การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้

            กำหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้

   2.4 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

            ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้

      เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบที่สำคัญทุกหน่วยการเรียนรู้

3.2 มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้

 3.3 สอดคล้องจุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs x8Cs x2Ls)

3.4  สอดคล้องการบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

           บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           บูรณาการกับประชาคมอาเซียน

           บูรณาการกับค่านิยม ๑๒ ประการ

 3.5 ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

4

   พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างยั่งยืน

4.1  มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.2  มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.3 นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5

  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างยั่งยืน

5.1 มีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ          

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ  .......................................................  ผู้ประเมิน

                                (.......................................................)

ตำแหน่ง .......................................................................

                          ............./................/.............

หมายเลขบันทึก: 687789เขียนเมื่อ 19 ธันวาคม 2020 14:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 ธันวาคม 2020 14:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี