บทความวารสารด้าน ปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)]

แนะนำบทความวารสารด้าน ปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)]

1. ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด (A DIGITAL LEARNING ECOSYSTEM WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SMART LEARNING)URL : https://so06.tci-thaijo.org/.../edujo.../article/view/159123

2. การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ URL: https://he01.tci-thaijo.org/.../article/view/114360/91705


3. กฎหมายกับปัญญาประดิษฐ์URL : https://so05.tci-thaijo.org/.../article/view/195250/135716


#AI #ปัญญาประดิษฐ์ #แนะนำบทความ #wuclm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)