วันนี้น้องปิณฌยา นักสังคมสงเคราะห์จากศูนย์พัฒนาสังคมที่ 23 จังหวัดนนทบุรี เข้ามาพูดคุยถึงเนื้องาน ความรับผิดชอบของศพส. ซึ่งหากกล่าวโดยสรุปแล้ว...

ศูนย์พัฒนาสังคมเกิดขึ้นจากการปรับบทบาทภารกิจของนิคมสร้างตนเอง (ซึ่งเดิมจะดำเนินการด้านจัดที่ดินและพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบในพื้นที่เฉพาะ) และศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา (ซึ่งเดิมดำเนินการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง) มาเป็นการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ได้แก่

  • เด็กและเยาวชน
  • ผู้สูงอายุ
  • คนพิการ
  • สตรี
  • ครอบครัว
  • ผู้ด้อยโอกาส

ในปีนี้ทางศพส.ได้จัดสรรเงินมาที่สถาบันฯเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 100,000 บาท (ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย) โดยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากมีการประสานงานกับศพส.อีกครั้งหนึ่งค่ะ