2020-10-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Indict - indite

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Indict -  indite

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Indict= ‘in-DAHYT

ออกเสียง indite = ‘in-DAHYT’

COLLINS ENGLISH DICTIONARY

USAGE FOR INDITE

Indite and inditement are sometimes wrongly used

where indict and indictment are meant:

he was indicted (not indited) for fraud

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

indict

charge with an offense; criticize:

He tends to indict everyone of plotting against him.

Not to be confused with:

indite – compose or write, as a poem:

She will indite an ode to the sunset.

Dictionary.com


VOCAB BUILDER

What does indict mean?

To indict someone is to officially charge them with a crime

that will be the subject of a criminal trial.

Indicting a suspect is the final stepin the evidence-gathering process

before a person is put on trial for a serious crime, especially a felony.

The official announcement of this accusation is calledan indictment.

In the U.S., such indictments are presented by a grand jury

the group of people responsible for determining whether

there is enough evidence of a crime for a suspect to be put on trial.

Indict can also be used in a more general way, outside of a legal context,

to mean to accuse or strongly criticize,

or to reveal something as being deserving of criticism.

The noun indictment can also be usedin this more general sense.

Example: The suspect has been indicted for armed robbery and will face trial next month.

Merriam-Webster Dictionary

Words at Play

Why Do We Skip the 'C' in 'Indict'?

Yet we don't skip it in 'edict' or 'verdict'

Why do we pronounce indict \in-DYTE\?

Other legal terms in English that share the Latin root dicere ("to say")

are pronounced as they are spelled: edict, interdict, verdict.

Indict means "to formally decide that someone should be put on trial for a crime."

It comes from the Latin word that means"to proclaim."

We pronounce this word \in-DYTE\ because its original spelling in English was endite, a spelling that was used for 300 years before scholars decided to make it look more like its Latin root word, indictare.

Our pronunciation still reflects the original English spelling.

The other words ending in -dict were either borrowed directly from Latin or the English pronunciation shiftedwhen they were respelled to reflect a closer relationship to Latin.

Merriam-Webster Dictionary

Trend Watch

Indict

No formal charges for Ferguson police officer Darren Wilson ...

When:

Lookups spiked on November 24, 2014.

Why:

The grand jury decision regarding the killing of 18-year-old Michael Brown by Ferguson, Missouri policeman Darren Wilson was announced, concluding that Officer Wilson will not be charged with murder.

Indict means "to formally decide that someone should be put on trial for a crime."

It comes from the Latin word that means "to proclaim."

We pronounce this word \in-DYTE\ because its original spelling in English was endite,

a spelling that was used for 300 years before scholars decided to make it look more like its Latin root word, indictare. Our pronunciation still reflects the original English spelling.

Merriam-Webster Dictionary

indite

Did You Know?

Indite looks like a misspelling of its homophone indict,

meaning "to charge with a crime," and that's no mere coincidence.

Although the two verbs are distinct in current use, they are in fact related etymologically. "Indite" is the older of the two; it has been in the language since the 1300s. "Indict," which came about as an alteration of"indite," first appeared in English legal use around 1600. Ultimately, both terms come from the Latin indicere, meaning "to make known formally" or "to proclaim," which in turn comes from"in-" plus dicere, meaning "to say.

Dictionary of Problem Words and Expression

Indict -indite

Indict means “to accuse” or “to charge with crime”:

“Bolo was Indicted for manslaughter”

Indite means “to write,” “to compose”:

“Lincoln indited a beautiful letter to the Widow Bixby.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)