2020-10-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – inculcate - indoctrinate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – inculcate - indoctrinate dp

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง inculcate = ‘in-KUHL-keyt’ or ‘IN-kuhl-keyt’

ออกเสียง indoctrinate = ‘in-DOK-truh-neyt’

Dictionary of Problem Words and Expression

inculcate - indoctrinate

These words mean “to teach,” but to teach byrepeated statements,

by direct advice, by pointed suggestion:

”By lecturing earnestly and persistently, the professor inculcated is his students a love for good literature.

He indoctrinated them with the underlying theories of creative imagination.”

The Latin word from which inculcate is derived means“stamped” or “trodden,”

thus emphasizing the idea of forceful instruction.

Indoctrinate suggests doctrine, so that the word is usually applied to teaching that involves principles and ideas, especially religious, or moral doctrines and beliefs.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for inculcate

IMPLANT, INCULCATE, INSTILL, INSEMINATE, INFIX

mean to introduce into the mind.

IMPLANT implies teaching that makes for permanence of what is taught. implanted a love of reading in her students

INCULCATE implies persistent or repeated efforts to impress on the mind. tried to inculcate in him high moral standards

INSTILL stresses gradual, gentle imparting of knowledge over a long period of time. instill traditional values in your children

INSEMINATE applies to a sowing of ideas in many minds so that they spread through a class or nation. inseminated an unquestioning faith in technology

INFIX stresses firmly inculcating a habit of thought. infixed a chronic cynicism

Merriam-Webster Dictionary

Did You Know?

Inculcate derives from the past participle of the Latin verb inculcare,

meaning "to tread on." In Latin, "inculcare" possesses both literal and figurative meanings, referring to either the act of walking over something or to that of impressing something upon the mind, often by way of steady repetition.

It is the figurative sense that survives with"inculcate,"

which was first used in English in the 16th century. "Inculcare" was formed in Latin by combining the prefix in- with calcare, meaning"to trample," and ultimately derives from the noun calx, meaning"heel." In normal usage "inculcate" is typically followed by the prepositions "in" or "into," with the object of the preposition being the person or thing receiving the instruction.

Merriam-Webster Dictionary

Did You Know?

Indoctrinate simply means "brainwash" to many people.

But its meaning isn't always so negative.

When this verb first appeared in English in the 17th century, it simply meant "to teach"-a meaning that followed logically from its Latin root. The "doc" in the middle of indoctrinate derives from the Latin verb docēre, which also means "to teach." Other offspring of "docēre" include "docent" (referring to a college professor or a museum guide), "docile," "doctor," "doctrine," and "document." It was not until the 19th century that "indoctrinate" began to see regular use in the sense of causing someone to absorb and take on certain opinions or principles.

Merriam-Webster Dictionary

'indoctrinate'

Our antedating of the week is indoctrinate, because it seems like someone is always trying to indoctrinate someone or other. The word is now most commonly used in the sense “to imbue with a usually partisan or sectarian opinion, point of view, or principle”; its earliest meaning, however, was “to instruct especially in fundamentals or rudiments.” This teaching sense was thought to have originated in 1626, but recent findings show that it has been is use since at least 1620.

Loe wee sweare vnto you, that you had still remained in your rest and quietnesse, if omitting these publike, you had conteined your selues in your owne private matters, and in the meane time (being so busied) had better indoctrinated the children.
— A relation of the late iourney of the Iesuites, banished out of the kingdomes of Bohemia and Hungaria, 1620

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)