2020-10-18 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – incredible & incredulous

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-18

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – incredible & incredulous

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง incredible = ‘in-KRED-uh-buhl’

ออกเสียง incredulous = ‘in-KREJ-uh-luhs’

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

incredible

unbelievable; not convincing:

His story is incredible.

Not to be confused with:

incredulous – skeptical; disinclined to believe:

I’m incredulous of his alibi.

Common Errors in English Usage Dictionary

Incredible

The other day I heard a film reviewer praise a director

because he createdincredible characters,”

which would literally mean unbelievable characters.

What the reviewer meant to say, of course, was precisely the opposite:

characters so lifelike as to seem like real people.

Intensifiers and superlatives tend to get worn downquickly through overuse

and become almost meaningless,

but it is wise to be aware of their root meanings so that you don’t unintentionally utter absurdities.

“Fantastic” means “as in a fantasy”

just as “fabulous” means “as in a fable.”

A “wonderful” sight should make you pause in wonder (awe).

Some of these words are worn down beyond redemption, however.

For instance, who now expects a “terrific” sight to terrify?

Dictionary of Problem Words and Expression

incredible - incredulous

Incredible means “unbelievable”: incredulousmeans “skeptical,” “unbelieving.”

“The story Bill told us was incredible,”

“The speaker’s remarks left his audience incredulous,”

Merriam-Webster Dictionary

Usage Notes

Does 'Incredible' Mean 'Not Credible'?

It did. Now it's more like "really really good."

What to Know

The in- prefix in incredible did initially imply "not,"

as the original definition of incredible was"too extraordinary to be believed,"

thus "not credible."

However, over time the meaning of incredible weakened

and is now taken to mean "amazing."

This is similar to the weakening of the word unbelievable.

Example number 237 in our catalogue of ‘ways that English can be a bit trickier than it really needs to be, don’t you think?’ is the prefix in-. This innocent-looking dyad of letters can mean “put into or onto” (as with inspirit), it can carry such meanings as “in or within” and “into, toward, or on” (as in infiltrate), and it can mean“not” (as in incredible).

Original Meaning of 'Incredible'

When incredible first began being used, in the 15th century,

 it was with the meaning “too extraordinary and improbable to be believed.”

His dyuynyte myght not be to her incredyble
For she knewe wel
that she had not conceyued of the seed of man but by dyuyne Inspyracion.
— Jacobus de Voragine, Legenda aurea sanctorum, 1483

For it is sayd forsoth that it was Incredyble to be made with mannes honde or to be destroyed with manes strengthe wherof all the worlde myght take an ensample & it wolde or myght be enfourmed.
— Ranulf Higden, Tabula, 1502

It did not take long for writers to begin using the word in a slightly weakened sense. Not as much weakened as ‘my brunch was simply incredible,’ but enough so that it can be interpreted more to mean “amazing” than “unable to be believed.”

This incredible abomination playnly passeth all mennes capacite.
— John Frith, A pistle to the Christen reader, 1529

…he sawe accordynge to his incredible knowlege and wysedome that it was nat conuenient, nor yet good, that Adam shuld leade his lyfe in Paradyse solitary and all alone without company.
— Edward Fox, The determinations of the moste famous and mooste excellent vniuersities of Italy and Fraunce, 1531

'Unbelievable' Has Taken a Similar Path

Similarly to incredible, unbelievable started off meaning “too improbable for belief,” before taking on a somewhat weakened sense.

This to almighty God hath so been thought good, to thentent that all creatures maye vnderstande, nothyng to be so vnbelieuable emong menne, whiche the power of God is not able to bryng to effecte, yf it bee his pleasure.
— Desiderius Erasmus, The first tome or volume of the Paraphrase of Erasmus vpon the Newe Testamente, 1548

How to deal with not being thanked for door holding 1. Keep eyes fixed on culprit 2. Say “You’re welcome” 3. Shake head 4. Mutter “Unbelievable”
— The Telegraph (London, Eng.), 1 Oct. 2017

Despite the fact that unbelievable and incredible are a bit flexible, not all words in English that are composed of {a negative prefix} + {an adjective referring to belief} have broadened in similar manner.

Incredulous still largely refers to not being credulous,

and implausible almost always is restricted to meaning “not plausible.”

So for those who have managed to work out all the roles played by in-,

there is a wild card: any of the words using this as a negative prefix may slip from their semantic moorings. Another one of the things that makes English an incredible language.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013



ความเห็น (0)