2020-10-16 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Impractical & impracticable & unpractical

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-16 

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Impractical & impracticable & unpractical

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Impractical = ‘im-PRAK-ti-kuhl’

ออกเสียง impracticable = ‘im-PRAK-ti-kuh—buhl’

ออกเสียง unpractical = ‘uhn-PRAK-ti-kuhl’

American Heritage® Dictionary of the English Language

im·prac′ti·ca·bil′i·ty, im·prac′ti·ca·ble·ness n.

im·prac ′ti·ca·bly adv.

Usage Note: The adjective impracticable applies to a course of action that is impossible to carry out or put into practice;

impractical, though it can be used in this way, also can be weaker in sense,

suggesting that the course of action would yield an insufficient return

or would have little practical value.

A plan for a new stadium may be rejected as impracticable if the site is too marshy to permit safe construction, but if the objection is that the site is too remote for patrons to attend games easily, the plan is better described as impractical.

See Usage Note at practicable.

Dictionary of Problem Words and Expression

Impractical & impracticable & unpractical

Distinctions in the meanings of these words have largely broken down,

but impractical actually means “theoretical” or “speculative.”

Impracticable means “not capable of being use,” “unmanageable.” “The architect’s recommendations are impractical, and his blueprints are impracticeable.”

Unpracticable is interchangeable with impracticalbut is considered less formal.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)