2020-10-16 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Imperious - imperial

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-16 

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Imperious - imperial

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Imperious = ‘im-PEER-ee-uhs’

ออกเสียง Imperial = ‘im-PEER-ee-uhl’

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

imperious

tyrannical; despotic; arrogant; dictatorial; overbearing:

behaving in an imperious way;

urgent; imperative:

an imperious requirement

Not to be confused with:

imperial – relating to an empire, emperor, or empress:

an imperial ruler;

regal; outstanding in quality

imperil – risk, jeopardize, hazard, chance; to put in peril or danger:

imperil the safe outcome of an action

Dictionary of Problem Words and Expression

Imperious – imperial

These words are derived from the same Latin term

and share a meaning of “domineering,” “overbearing,” “dictatorial”:

“The judge had an Imperious (or imperial) manner in court.”

Originally, Imperious meant “befitting or suitable to an emperor or ruler”

as in Shakespeare’s lines from Hamlet; “ImperiousCaesar, dead and turned to clay,/ Might stop a hole to keep the wind away.”

Now, Imperious is more often used tomean “imperative” or “urgent”:

“There is an Imperious need for food in this stricken area.”

One might speak of an Imperious dictator who lives in the imperial capital city of his country.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for imperious

MASTERFUL, DOMINEERING, IMPERIOUS, PEREMPTORY, IMPERATIVE

mean tending to impose one's will on others.

MASTERFUL implies a strong personality and ability to act authoritatively. her masterful personality soon dominated the movement

DOMINEERING suggests an overbearing or arbitrary manner and an obstinate determination to enforce one's will. children controlled by domineering parents

IMPERIOUS implies a commanding nature or manner and often suggests arrogant assurance. an imperious executive used to getting his own way

PEREMPTORY implies an abrupt dictatorial manner coupled with an unwillingness to brook disobedience or dissent. given a peremptory dismissal

IMPERATIVE implies peremptoriness arising more from the urgency of the situation than from an inherent will to dominate. an imperative appeal for assistance

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)