2020-10-16 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Impel - induce

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-16

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Impel - induce

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Impel = ‘im-PEL

ออกเสียง induce = ‘in-DOOS’ or ‘in-DYOOS

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR COMPEL

Compel, impel

agree in the idea of using physical or other force to cause something to be done.

Compel means to constrain someone, in some way, to yield or to do what one wishes:

to compel a recalcitrant debtor to pay;

Fate compels us to face danger and trouble.

Impel may mean literally to push forward, but is usually applied figuratively, meaning to provide a strongmotive or incentive toward a certain end:

Wind impels a ship. Curiosity impels me to ask.

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for impel

MOVE, ACTUATE, DRIVE, IMPEL

mean to set or keep in motion.

MOVE is very general and implies no more than the fact of changing position. moved the furniture

ACTUATE stresses transmission of power so as to work or set in motion. turbines actuated by waterpower

DRIVE implies imparting forward and continuous motion and often stresses the effect rather than the impetus. a ship driven aground by hurricane winds

IMPEL is usually figurative and suggests a great motivating impetus. a candidate impelled by ambition

Merriam-Webster Dictionary

Impel vs Compel

Impel is very similar in meaning to compel, and often a perfect synonym,

though it tends to suggest even more strongly an inner drive to do something and a greater urgency to act, especiallyfor moral reasons.

But when impel takes its noun and adjective forms, it changes slightly.

So an impulsesuch as"impulse buying", when you suddenly see something cool and know you've got to have it—often isn't based on anything very serious. And impulsive behavior in general, such as blurting out something stupid on the spur of the moment, is the kind of thing you're supposed to get over when you grow up.

Merriam-Webster Dictionary

Did You Know?

Inducing is usually gentle persuasion;

you may, for instance, induce a friend to go to a concert, or induce a child to stop crying.

An inducement is something that mightlure you to do something,

though inducements are occasionally a bit menacing,

like the Godfather's offer that you can't refuse.

Induce also sometimes means"produce;" thus, doctors must at times induce labor in a pregnant woman.

Notice that induct and induction are somewhat different from induce and inducement, though they come from the identical roots.

Dictionary of Problem Words and Expression

Impel – induce

Does one say “I wonder that impelled him to do that”

Or “I wonder what induced him ….”?

Impel means “to drive or press on,” “to incite,” “to propel”:

“The angry speaker was impelled by his sense of injustice.”

“The coach’s fiery talk to his players impelled them to play harder.”

Induce means “to lead or move by persuasion,” “to bring about”:

“This medicine will induce sleep very quickly.”
“Your remarks have induced me to change my attitude.”

In the first instance of this entry, use impelled if some force or outside influence was operating;

Use induced if some inner conviction led to action.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)