2020-10-16 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Imply - insinuate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-16

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Imply - insinuate

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง insinuate = ‘in-SIN-yoo-yet’

Dictionary of Problem Words and Expression

Imply – insinuate

To imply is to indicate without actual statement

something that is to be inferred (See IMPLY, INFRT).

To insinuate is to hint slyly or subtly, to instill an idea by tricky, subtle, or underhanded means.

Insinuate also means “to enter or introduce by devious ways.”

“Sis insinuated herself into the group over the protests of some members.”

“This is propaganda insinuated into the unsuspecting minds of citizens.”

“Did the speaker intend to imply that we have insinuated in people’s minds doubt about the real purpose of his actions?”

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for insinuate

INTRODUCE, INSERT, INSINUATE, INTERPOLATE, INTERCALATE, INTERPOSE, INTERJECT meanto put between or among others.

INTRODUCE is a general term for bringing or placing a thing or person into a group or body already in existence. introduced a new topic into the conversation

INSERT implies putting into a fixed or open space between or among. inserted a clause in the contract

INSINUATE implies introducing gradually or by gentle pressure. insinuated himself into the group

INTERPOLATE applies to the inserting of something extraneous or spurious. interpolated her own comments into the report

INTERCALATE suggests an intrusive inserting of something in an existing series or sequence. new chapters intercalated with the old

INTERPOSE suggests inserting an obstruction or cause of delay. interpose barriers to communication

INTERJECT implies an abrupt or forced introduction. interjected a question

SUGGEST, IMPLY, HINT, INTIMATE, INSINUATE

mean to convey an idea indirectly.

SUGGEST may stress putting into the mind by association of ideas, awakening of a desire, or initiating a train of thought. a film title that suggests its subject matter

IMPLY is close to SUGGEST but may indicate a more definite or logical relation of the unexpressed idea to the expressed. measures implying that bankruptcy was imminent

HINT implies the use of slight or remote suggestion with a minimum of overt statement. hinted that she might get the job

INTIMATE stresses delicacy of suggestion without connoting any lack of candor. intimates that there is more to the situation than meets the eye

INSINUATE applies to the conveying of a usually unpleasant idea in a sly underhanded manner. insinuated that there were shady dealings

When to Use Insinuate

The meaning of insinuate is similar to that of another verb, suggest.

Whether you suggest or insinuate something, you are conveying an idea indirectly. But although these two words share the same basic meaning, each gets the idea across in a different way. When you suggest something, you put it into the mind by associating it with other ideas, desires, or thoughts.

You might say, for example, that a book's title suggests what the story is about.

The word insinuate, on the other hand, usually includes a sense that the idea being conveyed is unpleasant, or that it is being passed along in a sly or underhanded way ("She insinuated that I cheated").

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

insinuate

hint, suggest, imply, introduce artfully:

Did you mean to insinuate that I am wrong?

Not to be confused with:

incinerate – burn up, reduce to ashes:

incinerate the evidence

insinuate

to hint at: She insinuated that they were having an affair.;

to instill subtly or slyly, as into the mind: to insinuate doubts; inject, inculcate

Not to be confused with:

intimate – to indicate or make known indirectly:

She intimated that they were married.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)