ชีวิตที่พอเพียง 3803a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๗ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชีวิตที่พอเพียง  3803a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๗ – ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๖๓

๘ ตุลาคม

เช้าไปประชุมปรึกษาแบบ โฟกัส กรุ๊ป งานวิจัยกรอบทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความร่วมมือของ สพฐ., UNICEF, และคณะศึกษาศาสตร์ มก.   ที่โรงแรมรอยัล พริ้นเซส  หลานหลวง

บ่ายไปประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทาง วสศ.  

มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนนโยบายป้องกันโควิด   โดยปล่อยให้คนหนุ่มสาวใช้ชีวิตตามปกติ เพื่อให้กลไก herd immunity ทำหน้าที่ตามธรรมชาติ    และปกป้องเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูง    แต่ก็มีผู้ไม่เห็นด้วย (๑)  

๙ ตุลาคม    

ออกไปประชุมกลุ่มสามพราน   ขับรถเอง  

การสวมหน้ากากอนามัยป้องกันควันรถเป็นนิสัยช่วยป้องกันคนเวียดนามจากโควิด ๑๙ (๒) 

๑๐ ตุลาคม (เสาร์)

หลังฟื้นจากโควิด ๑๙ สามเดือน   ภูมิคุ้มกันแบบ IgG ยังอยู่ (๓)    หนึ่งในสี่ของผู้ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด ๑๙  จะมีอาการโรคยาวกว่าปกติ (๔) 

น้ำฝนจากพายุดีเพรสชั่นถล่มเขาใหญ่   น้ำท่วมปากช่อง     

 ๑๑ ตุลาคม (อาทิตย์) )       

เมียนมาร์ติดเชื้อใหม่วันเดียว ๒,๑๕๘ ราย 

สรุปข่าวการพัฒนาวัคซีน (๕)   

  

๑๒ ตุลาคม

                ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป อววน. ทางซูม  

อาจมีวัคซีนชนิดพ่นจมูก หรือสูดเข้าทางปาก (๖)     เชื้อโควิด มีชีวิตยืนยาวถึง ๒๘ วัน ในห้องปฏิบัติการ (๗)     อาการสมองมัวชั่วคราว (brain fog) ในผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙    บางรายอาการคงอยู่นาน (๘)    ผู้ติดเชื้อที่มีอาการทางสมองอย่างเดียว (๙)     เมื่อได้วัคซีนมาแล้ว การให้บริการฉีดเป็นเรื่องใหญ่และซับซ้อน (๑๐)     

   

๑๓ ตุลาคม

วันสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

องค์การอนามัยโลกเตือน การสร้าง herd immunity โดยปล่อยให้คนติดเชื้อ เป็นมาตรการที่ไม่มีจริยธรรม (๑๑)    ข่าวคนติดเชื้อครั้งที่สอง รายที่ ๕ (๑๒)   ประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตวัคซีนโควิด ๑๙ สำหรับอุษาคเณย์ (๑๓)     ผู้ป่วยติดเชื้อและมีอาการสองครั้ง (๑๔)    ฝึกสุนัขให้ดมหาคนติดเชื้อโควิด ๑๙ ได้ (๑๕)   

๑๔ ตุลาคม 

เช้าพาสาวน้อยไปติดตามผลการปรับการไหลของน้ำหล่อไขสันหลัง ที่ รพ. ศิริราช   

ผู้ป่วยโควิด ๑๙ ที่อาการน้อย ถึงปานกลาง โอกาสแพร่เชื้อต่ำหลังมีอาการ ๑๐ วัน (๑๖)    มีการกลายพันธุ์ของเชื้อ SARS-CoV-2 ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่รู้จัก (๑๗)      

พายุดีเพรสชั่นตัวใหม่เข้าไทยอีก    จากฝนแล้งในช่วงต้นฤดู กลายเป็นฝนหนักในปลายฤดู  

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๗ ตุลาคม

   ๑๕

  ๓,๖๑๕

  ๕๙

๓๕,๘๑๗,๕๐๘

๑,๐๔๙,๙๔๗ (๑๖.๑๕ น.)

๗,๕๐๑,๘๑๗/๒๑๐,๙๐๙

๘ ตุลาคม

     ๗

   ๓,๖๒๒ 

  ๕๙

๓๖,๑๕๖,๒๒๖

๑,๐๕๕,๖๘๓ (๑๖ น.)

๗,๕๔๙,๖๘๒/๒๑๑,๘๐๑

    ๖

  ๓,๖๒๘

  ๕๙

๓๖,๕๐๖,๔๑๘

๑,๐๖๑,๗๒๖ (๑๖ น.)

๗,๖๐๖,๕๙๕/๒๑๒,๗๗๓

๑๐

    ๖

  ๓,๖๓๔

  ๕๙

๓๖,๗๔๓,๓๕๙

 ๑,๐๖๕,๒๐๔ (๑๖ น.)

๗,๖๔๘,๒๕๖/๒๑๓,๓๙๐

๑๑

    ๒

   ๓,๖๓๖

  ๕๙

๓๗,๒๐๘,๑๐๒

๑,๐๗๒,๗๐๑ (๑๖ น.)

๗,๗๑๘,๙๔๖/๒๑๔,๓๗๗

๑๒

    ๕

   ๓,๖๔๑

   ๕๙

๓๗,๔๐๒,๖๔๐

๑,๐๗๕,๘๐๖ (๑๖ น)

๗,๗๖๑,๖๗๓/๒๑๔,๗๖๕

๑๓

   ๒

  ๓,๖๔๓

   ๕๙

๓๗,๗๙๗,๘๐๗

๑,๐๘๐,๕๘๗ (๑๖ น.)

๗,๘๐๔,๓๓๖/๒๑๕,๐๘๖

๑๔

     ๙

  ๓,๖๕๒

   ๕๙

๓๘,๐๕๗,๕๕๘

๑,๐๘๕,๒๐๖ (๑๖ น.)

๗,๘๕๖,๓๒๑/๒๑๕,๘๘๒

เมียนมาร์มีผู้ป่วยรายใหม่เกินวันละ ๒ พันคน   ไทยอยู่ในช่วงคับขันในการยันไม่ให้การระบาดจากเมียนมาร์เล็ดลอดเข้ามา     ยุโรปกำลังระบาดรอบสองหนักกว่าระลอกแรก    และคาดว่าจะหนักยิ่งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง    แต่ข่าวดีเรื่องวัคซีนก็ใกล้ความจริงมากขึ้น

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ต.ค. ๖๓                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)