ประวัติ ดร. ถวิล อรัญเวศ


ประวัติและผลงาน นายถวิล อรัญเวศถวิล อรัญเวศ·วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020·เวลาในการอ่าน: 13 นาทีอ่านแล้ว 1 ครั้ง

ประวัตินายถวิล อรัญเวศ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

------------

ประวัติส่วนตัว

นายถวิล นามสกุล อรัญเวศ เกิดวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2503 อายุ 59 ปีตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
อันดับ ค.ศ.4 (3) ขั้น 67,830 บาท
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2551

เกษียณอายุราชการ
1 ตุลาคม 2563ฅ

เงินเดือน เกษียณ  69,040

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 509 ชุมชนพฤกษ์พนา หมู่ที่ 13 ถนน สุรนารายณ์ 1/1 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด.นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30310
โทร.มือถือ 081 7905304

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประเภท

บริหารการศึกษา ประเภท
บริหารการศึกษา เลขที่ 57330531750630

ประวัติการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
วิชาเอก แขนง มัธยม-ภาษาไทย
ปี 2528 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.)
สาขาศึกษาศาสตร์ ปี 2559
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กทม.


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอก การประถมศึกษา ปี 2534 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา ปี 2551 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิขาเอก
การบริหารการศึกษา ปี 2555 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)
วิขาเอก การบริหารการศึกษา
จากหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

ทางธรรม
น.ธ.เอก
เปรียญธรรม 5 ประโยค
จากสำนักเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
ประวัติการรับราชการ

บรรจุเข้ารับราชการครู อาจารย์ 1
ระดับ 3 ที่โรงเรียนบ้านเมืองรัง
สปอ. ห้วยแถลง สปจ.นครราชสีมา
เมื่อ 1 ตุลาคม 2529

ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแจง
สปอ. โนนไทย
สปจ.นครราชสีมา
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2537

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์
สปก. พระทองคำ
สปจ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา
อำเภอวังน้ำเขียว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสูงเนิน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.นม.เขต 4 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก
(รัชชุศิริอนุกูล) สพท.นครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชำนาญการพิเศษ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นสูงสุด ท.ช.
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550
จากนั้น ก็ไม่ได้เสนอขออีก เพราะตันแล้ว

รางวัลดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นที่ีประจักษ์ ในการบริหาร

ระดับชาติ

1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
(คุรุสดุดี) จากคุรุสภา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
มอบโดย
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท
ผู้สนับสนุน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาดีทีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

4. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการคุ้มครอง
เด็กนักเรียนดีเด่น ปี 2559
5. MOE AWARDS ประเภทบุคคล
สาขาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มอบโดย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

6. รางวัล เสมา ปปส.ดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มอบโดย
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

7. รางวัล เสมา ปปส.ดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
จากกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558
มอบโดย
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ฯ
จาก สกสค. เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2553


รางวัลจากคุรุสภา

1. รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

2. ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีเด่น จากคุรุสภา
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558

3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
จากคุรุสภา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
มอบโดย
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลระดับภาค

1. เกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม, พ.ศ. 2554


ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. ครูดีมีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผู้บริหารการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563


2. ครูดีมีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผู้บริหารการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562


3. ครูดีมีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผู้บริหารการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

4. ครูดีมีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผู้บริหารการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

5. ครูดีมีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผู้บริหารการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

6. ครูดีมีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผู้บริหารการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

7. ครูดีมีคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม
ประเภทผู้บริหารการศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

จากภาคเอกชน

1. รางวัลเพชรแผ่นดิน สาขาผู้บริหารการศึกษา ผู้มีคุณธรรมดีเด่น จากหนังสือพิมพ์ทำเนียบธุรกิจนิตยสารผู้นำนักบริหาร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2545

2. รางวัลเพชรแผ่นดิน สาขาผู้บริหารการศึกษา ผู้มีคุณธรรมดีเด่น จากหนังสือพิมพ์ทำเนียบธุรกิจนิตยสารผู้นำนักบริหาร เมื่อวันที่ 1 สิหาคม พ.ศ.2545

คติธรรมยึดเหนี่ยว

ครองตน ครองคน ครองงาน
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

---------------

คำสำคัญ (Tags): #ประวัติ
หมายเลขบันทึก: 683345เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2020 04:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 ตุลาคม 2020 04:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี