บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 46

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวทิวาพรรณ รอดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้า วันที่ 16กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

08.20 น. ถึงสำนักงานเทศบาลโพรงมะเดื่อ
ไปตรวจทะเบียนราษฐร์ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน60ความเห็น (0)