ชีวิตที่พอเพียง 3783a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๙ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ชีวิตที่พอเพียง  3783a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๙ – ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๓

๑๐ กันยายน

เช้าออกไป บรรยายเรื่อง สภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ ใน UGP 28  ของสถาบัคลังสมอง

บ่ายประชุม weekly meeting ของ สคส.  

คนที่ติดเชื้อโควิดและอาการอ่อน ภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นาน (๑) 

๑๑ กันยายน   

เช้า ไปประชุมกลุ่มสามพรานที่สวนสามพราน เสวนาเรื่องจังหัดจัดการตนเอง    บ่ายนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ    เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ เพื่อถวายบังคมลาไปต่างประเทศปีหน้า ที่พระราชวังสวนจิตรลดา

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควอด ๑๙ ที่อาการรุนแรง มักมีระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือด Factor V สูงผิดปกติ เชื่อมโยงกับการเกิดลิ่มเลือด thromboembolism (๒)     ผู้ป่วยโควิด ๑๙ อายุน้อย (๑๘ - ๓๔)  ตายน้อยกว่าผู้สูงอายุ แต่อาการแทรกซ้อนมากกว่า (๓)   

 

๑๒ กันยายน (เสาร์)

เช้าเข้าฟัง Webinar TSRI Virtual Forum จัดโดย สกสว. เรื่องทิศทางและการขับเคลื่อนระบบ ววน.    หัวข้อย่อย “ความเหลื่อมล้ำในระบบโลกใหม่”    บ่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะแพทยศาสตร์ มช. ทาง ซูม    ประชุมเสร็จเข้าฟัง Webinar ของสกสว. ต่อ หัวข้อย่อย  “เมือง : ความเจริญที่ไม่เท่าเทียม”

R Number ของอังกฤษมีค่ามากกว่า 1   กราฟจำนวนผู้ติดเชื้อบอก second wave ชัดเจน (๔)   

 ๑๓ กันยายน (อาทิตย์) )        

บ่ายเข้าร่วมฟังการอบรมออนไลน์ “หลักการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดย ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์      

ติดเชื้อโควิด ๑๙ และไข้หวัดใหญ่พร้อมกันได้     และอาการจะยิ่งรุนแรง (๕)   การสวมหน้ากากอนามัยอาจช่วยทำให้การติดเชื้อโควิดมีความรุนแรงน้อยลงมาก หรือไม่มีอาการ (๖)

            ๑๔ กันยายน

                บ่ายบรรยายเรื่อง ที่มาและหนทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย แก่ Teach for Thailand รุ่น ๗   

อิสเรลประกาศ lockdown ครั้งที่สอง (๗)    กรณีตัวอย่าง การติดเชื้อ โควิด ๑๙ กลายเป็นโรคเรื้อรัง (๘)   คนอเมริกันอาจได้ฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ จากบริษัทไฟเซอร์ ก่อนสิ้นปี (๙)    วิธีสู้โควิดของสวีเดน ให้ผลดีกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป หรืออย่างน้อยก็ไม่เลวกว่า (๑๐)    

   

๑๕ กันยายน  

เช้าประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ทาง ซูม    บ่ายประชุมกับ ดร. สัมพันธ์ เรื่องอนาคตของ HPON ทาง ซูม      

๑๖ กันยายน 

ออกไปที่ศิริราชทั้งวัน   ประชุม R2R Core Team   และ SiCORE-M   

สาร Ab8 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของ antibody  มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นยาต้านโควิด ๑๙ ได้สูงมาก (๑๑)    

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๙ กันยายน

   ๑

  ๓,๔๔๗

  ๕๘

๒๗,๔๔๒,๓๐๔

 ๘๙๔,๔๗๓ (๑๖.๔๐ น.)

๖,๓๒๕,๐๔๒/๑๘๙,๕๕๗

๑๐

   ๗

  ๓,๔๕๔

  ๕๘

๒๗,๘๓๗,๔๐๙

๙๐๒,๔๒๗ (๑๖ น.)

๖,๓๖๒,๔๔๐/๑๙๐,๘๗๒

๑๑

   ๗

  ๓,๔๖๑

  ๕๘

๒๘,๐๔๑,๑๕๗

 ๙๐๗,๕๕๐ (๑๗ น.)

๖,๓๙๖,๐๗๓/๑๙๑,๗๕๓

๑๒

    ๕

  ๓,๔๖๖

  ๕๘

๒๘,๔๘๕,๓๐๘

๙๑๕,๔๖๒ (๑๗ น.)

๖,๔๔๓,๗๔๓/๑๙๒,๙๗๙

๑๓

    ๗

  ๓,๔๗๓

  ๕๘

๒๘,๗๕๙,๐๕๔

๙๒๐,๒๓๐ (๑๖ น.)

๖,๔๘๕,๒๑๔/๑๙๓,๖๙๓

๑๔

    ๒

  ๓,๔๗๕  

   ๕๘

๒๘,๙๙๙,๑๘๐

๙๒๓,๙๙๔ (๑๗ น)

๖,๕๒๐,๒๓๕/๑๙๔,๐๘๑

๑๕ (Worldometer)

    ๕

  ๓,๔๘๐

   ๕๘

๒๙,๔๔๙,๒๓๓

๙๓๒,๘๐๒ (๑๙ น.)

๖,๗๔๙,๔๐๖/๑๙๙,๐๑๙

๑๖

    ๑๐

  ๓,๔๙๐

   ๕๘

๒๙,๔๖๑,๕๓๖

๙๓๓,๐๓๑ (๑๗.๔๐ น.)

๖,๖๐๓,๙๒๑/๑๙๕,๗๓๕

ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รับเชื้อจากภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เป็นต้นมา    ถึงวันที่ ๒ กันยายน เป็นเวลา ๑๐๐  วัน    แล้วมีผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ ๑ ราย ในวันที่ ๓ กันยายน    อินเดียขึ้นมาเป็นประเทศอันดับหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวัน เกือบวันละ ๑ แสนราย       อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เวียดนาม ไต้หวัน  ฮ่องกง ญี่ปุ่น  ฟิลิปปินส์  ออสเตรเลีย   นิวซีแลนด์ กำลังเผชิญการระบาดระลอกสอง    

เมียนมาร์ระบาดเพิ่มมาก เสี่ยงต่อการแพร่มาไทยผ่านคนลักลอบผ่านแดน

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ก.ย. ๖๓                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ไทยเราดูยังใส่แมสกันดี ยกเว้นเข้าร้านอาหาร ต้องเอาแมสออก ถ้าเกิดมีคนติดเชื้อก็อาจติดได้ สังเกตดูร้านอาหารต่างๆ ก็ลดความเข้มงวดลงเยอะค่ะ