เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)ได้นำทีมงานด้าน IT ของคณะ มี อ.ธันยวีร์ เพ็งแป้น (ประธานคณะกรรมการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) ดร.วันวิสาข์ บุญเลิศ คุณธราดล เทียนหอม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) คุณสมภพ อังศุเกษตร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) คุณชรินทร์ ร่วมชาติ คุณเกษม พิทักษ์สืบสกุล และผม (ซึ่งไม่ค่อยรู้เรื่อง IT เท่าไร) เดินทางไปศึกษาดูงานระบบสำนักงานอัตโตมัติ (e-office) ที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะอดนึกถึงคุณสมพรไม่ได้ครับ

     การเดินทางมาในครั้งนี้ ท่านคณบดีมีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบ e-office มาพัฒนางานที่คณะ ผมเองมีโอกาสเดินทางมาดูงานที่นี้ 2 ครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 พอเดินทางไปถึงมีเลขานุการคณะ ของคณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับอย่างดีครับ 


<p align="center"> </p><h4 align="left">                       ท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ
</h4><h4 align="left">  </h4><p align="left">
      ผู้บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง e-office คือ ผศ.สิชล สงค์สิริ ผมเองมีโอกาสได้ฟังท่านบรรยายอยู่เหมือนกัน แต่มารอบนี้ e-office พัฒนาเป็น version 3 แล้ว เรียกว่า มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งครับ  ก่อนที่ผศ.สิชล จะบรรยายให้ทีมงานจากคณะสหเวชฯ ฟัง ท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มาต้อนรับ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ e-office ว่า เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน ซึ่งเป็นระบบที่ดี แต่ประสิทธิภาพอยู่ที่การดำเนินการ เรียกว่า ระบบดีอยู่แล้ว สำคัญอยู่ที่การนำไปใช้เท่านั้นเองครับ ก่อนท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ จะกลับ เลขานุการคณะฯ ก็ให้ถ่ายภาพหมู่กันก่อนเป็นที่ระลึก (สมกับเป็นแม่บ้านจริง ๆ ครับ)</p><p align="left">   </p><p align="left"></p><table border="0" align="center"><tbody>

   

 ท่านคณบดีมอบของที่ระลึกให้ผศ.สิชล

  รูปหมู่ของทีม CITCOM และ คณะสหเวชฯ

</tbody></table><p align="left">  </p><p>          ผศ.สิชล ยังไม่ได้ทานข้าว ซึ่งเลยเวลาเที่ยงมาพอสมควร ท่านขออนุญาตเล็กน้อย เนื่องจากท่านบอกว่าทีมงานสหเวชฯ มาไวกว่ากำหนด และมีทีมจาก CITCOM ของมน.มาด้วย ทางคณะเทคนิคการแพทย์ จังจัดบรรยาย e-office ให้พร้อมกัน (มาเจอกันแบบมิได้นัดหมายกันครับ) 

            หลังจากท่านทำธุระส่วนตัวเสร็จ ก่อนบรรยายมีการมอบของที่ระลึกจาก CITCOM  และ คณะสหเวชฯ ให้ท่านก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มบรรยาย ผมบันทึกเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของ e-office ของท่านไว้ครับ </p><ul>

 • เป็นตามยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาคณะให้เป็น e-faculty / วิสัยทัศน์ต้องทะลุไปข้างหน้า / ผู้บริหารต้องนำเสนอเรื่องใหม่ / Monday Coffee
 • งานทุกงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ /ทุกคนเห็นงานของคณะ
  / Job base ไม่ใช่ Document base / เป็นการทำงานบนระบบ /ไม่ติดกับดักเทคโนโลยี
 • พ้นข้อจำกัดเรื่องเวลา - สถานที่ / Office 24 ชม./ Digital Sign / เป็นที่ยอมรับ
 • ตัดขั้นตอนการส่งเอกสาร
 • ติดตามงานรวดเร็ว / ประทับตราลงรับเรื่องเป็นวินาที / เราซื้องานคุณ ไม่ได้ซื้อเวลาคุณ / RBM
 • ลดการใช้กระดาษ / ดูเล็กน้อย / แต่มูลค่าเยอะ
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย / สำรองข้อมูลโดยบันทึกลงแผ่น CD / เก็บฝากธนาคารทุกเดือน
 • องค์ความรู้ทั้งหมดถูกจัดเก็บ / ตรวจสอบชีพจรของคณะได้ไปถึงไหน / KPI ทุกตัวไปถึงไหน

  ระหว่างที่ท่านบรรยายยังไม่ท่านจบ ท่านก็มีรูปหมู่พร้อมแผ่นCD แจกให้กับทีมงานของCITCOM และทีมงานของคณะสหเวชฯ เรียบร้อย เป็นการทำงานที่รวดเร็วมากครับ

  มีการแบ่งกลุ่มไปดูงานกันครับ ผมเลือกไปดูการทำงาน e-office ของสำนักงานเลขานุการ ทางเลขานุการคณะได้พาไปดูการทำงาน ผมประทับใจคุณจริยา กาทอง เข้าใจว่าเป็นหัวหน้างานบริหารและธุรการ ให้คำแนะนำการทำงานได้อย่างละเอียด เรียกว่า ปุจฉาอะไร ก็วิสัชนา ได้หมด และคุยสนุกเป็นกันเองแบบม่วนจริง ๆ จ้าว ผู้ที่คอยลงรับเรื่องงานสารบรรณบน e-office มีความชำนาญมาก ทำงานโดยใช้มือเดียวได้อย่างคล่องแคล่ว (ชื่นชมครับ) ก่อนกลับผมขอคู่มือ e-office มาดู ได้รีบ Print ให้อย่างรวดเร็ว
 • </ul><p> </p><p style="text-align: center"></p><h4 align="center">
  คุณจริยา กำลังตอบข้อซักถามท่านคณบดี


         </h4><p align="left">        เลขานุการคณะพามาส่งถึงรถตู้ของคณะฯ เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไม่มีข้อบกพร่องเลยครับ

         ถึงแม้จะขอบคุณกันแล้ว แต่กลับมาถึงบ้านตัวเอง (คณะสหเวชศาสตร์) ก็ยังอดที่จะขอบคุณอีกไม่ได้ครับ ขอบคุณท่านคณบดี ผศ.สิชล และทีมงานทุกท่านครับ

          ปีใหม่นี้คณะสหเวชศาสตร์ น่าจะได้มีการทำงานในรูปแบบ e-office ครับ

                                                                          บอย สหเวช
                                                                          19  ธ.ค. 49 

  </p>