วัฒนธรรม กับการเปลี่ยนแปลง

 รายงานสดการเข้าฟังประสบการณ์ในการ บรรยายพิเศษ จากอาจารย์ ธีระชัย เชมนะศิริ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Knowledge Share

HR Champion

ดร.ธีระชัย

อาจารย์ ดร.ธีระชัย เล่าให้ฟัง เรื่อง วัฒนธรรมองค์การ เราต้องรู้ที่มาที่ไป บางท่านมี ข้อสมมุติติดมาจากตัว บางท่านมีทัศนคติบางอย่างติดตัวมา บางท่านมีค่านิยมบางอย่างติดตัวมา บางท่านมีความคาดหวังบางอย่างเข้ามา เมื่อเข้ามามาเจอนิสัยบางอย่างของหน่วยงาน หรือ เจอการปฏิบัติบางอย่าง หรือ เจอวิถีการทำงาน

ท่านได้เล่าเรื่อง ลิงกับกล้วย ซึ่งเป็นนิทานเรื่องที่มาที่ไปของวัฒนธรรมซึ่งบางครั้งคนรุ่นเก่าไม่ได้เล่าให้ฟัง คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจ ทำให้เกิดปัญหาตามมาในองค์การนั้นๆ

 นิทานอีกเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟัง คือ เรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป หรือ Who move my cheese?

JJ