Contact

นายดี

  กระจก  
กระจกส่องใจ สอนอะไรคุณ..?

กระจก...
ไม่เลือกที่จะสะท้อนภาพทุกชนิด ฉันใด

จิตใจ... จงเอาเยี่ยงอย่างกระจก

กระจก... รับรู้ แต่ไม่ยึดถือครอบครอง

ดังนั้น... จึงไม่มีภาพใดๆ หลงเหลืออยู่ในกระจก

สายฝน... ในกระจก หาได้เปียกกระจกไม่

เปลวไฟ... ในกระจก ก็หาได้เผาลนกระจกเช่นกัน

ทั้งนี้... เพราะกระจก ไม่ได้ให้อำนาจแก่ สายฝน และเปลวไฟ

ดังนั้น...จงทำจิตใจของท่าน ให้เป็นดุจการรับรู้ของกระจก เพราะถ้าหากจิตของท่าน หลงยึดถือหรือตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อใด ความทุกข์ ความเศร้าหมองใจย่อมตามมา เมื่อนั้น..

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 67917, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สาระดี

Recent Posts 

Comments (0)