ผมได้เขียนพาดพิงถึงโครงการส่งเสริมทักษะ (C-Cement) มาแล้วหลายครั้งทำให้หลายท่านสงสัยว่า โครงการเป็นอย่างไร  เรียนอะไรบ้างในโครงการ ก็ขอเล่าคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ เพราะถ้าลงรายละเอียดคงเล่ากันยาวแน่ครับ...     

     โครงการ C-Cement เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับพนักงาน โดยใช้หลักการ

  • Constructionism ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติจริงสิ่งที่เป็นจริงในโลกภายนอกและเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ ค่อย ๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปเป็นลำดับจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอง นำเอาความคิดและผลงานของตนเองมาวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นอย่างเปิดเผยและจริงใจ สามารถทวนสอบการคิดว่าถูกต้องแล้วมากน้อยเพียงใด สิ่งที่สร้างขึ้นมาจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด เป็นวงจรที่ต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีครูที่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างดี เอาใจใส่ผู้เรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด คอยสนับสนุน ต่อยอดความคิด และสามารถเรียนรู้กับผู้เรียนได้
  • Learning Organization มุ่งพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต   ให้คนในองค์กรเป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ เพื่อที่จะพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ และทันเหตุการณ์

  ระยะเวลาของโครงการ ต่อรุ่น ระหว่าง 6 – 7 สัปดาห์ ซึ่งแต่ละรุ่นมีพนักงานเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 40 – 45 คน โดยที่พนักงานไม่ต้องทำงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องในโครงการ... ·  

      Sponsor หรือคุณเอื้อ ซึ่งได้แก่คณะจัดการหรือ ผู้บริหาร

·     Facilitator หรือคุณอำนวย ซึ่งเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวก และจัดกระบวนการ สร้างเวทีสำหรับการเรียนรู้ ฯลฯ           

·     Learner หรือคุณกิจ คือพนักงานที่ร่วมโครงการแต่ละรุ่น เรียนอะไรบ้าง ???.... ในโครงการมีการจัดการเรียนเป็น Camp ซึ่งประกอบด้วย Camp ต่างๆดังนี้ ·       

  Camp Portfolio การตั้งเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงการพัฒนาตนเองผ่าน กิจกรรมต่าง

Camp Micro world   ฝึกวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน   การสร้างจินตนาการ ไปจนถึงการนำจินตนาการสู่การปฏิบัติจริง · 

Camp Lego   ฝึกการเรียนรู้เป็นทีมของผู้เรียนฝึกการคิดอย่างเป็นภาพรวม /เป็นระบบ   ฝึกการทำงานเป็นทีม ·     

EQ Camp    ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกสติและรู้จักตัว เอง · 

Game Simulation ฝึกการเรียนการบริหารจัดการผ่าน Game ,ฝึกการวางแผนงานทางธุรกิจ ·       

  Project based Learning ฝึกการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่าน PBL, ฝึกการเรียนรู้เป็นทีม(Team Learning) , เน้นทั้ง Process และ Product  

      ในระหว่างโครงการก็จะมีการจัดกิจกรรมเสริม ต่างๆ เช่น การเรียนรู้เรื่อง LO Concept จากท่าน ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ (คนไร้กรอบ) ,เรียนรู้จากการดูหนัง ,เรียนรู้จากบทเพลง เรียนรู้จากการดูงาน เช่นดูงานที่พิพิธภัณฑ์ ดูงานที่มหาชีวาลัยอีสาน ของท่านครูบาสุทธินันท์  ดูงานที่โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ดูงานที่ชุมชนแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม  และที่โรงเรียนสัตยไส  ของ  ดร.อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา    

อาจมีคำถามว่าแล้ว โครงการนี้หวังอะไร หวังผลทางธุรกิจกรือเปล่า ???  

    ตอบได้ว่าโครงการนี้มุ่งพัฒนาคนเชิงพฤติกรรม มุ่งปรับกระบวนทัศน์ของคน และนำความรู้ที่ได้มาปรับช้กับชีวิตประจำวันทั้งชีวิตส่วนตัว และการทำงาน มุ่งที่จะให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขกับการทำงาน...  

  แล้ว 6 สัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้หมดเลยหรือ????  

    ก็คงไม่ถึงกับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยหรอกครับ แต่เขาก็ได้ซึบซับแนวคิด ซึ่งเมื่อเจอสถานการณ์หรือโจทย์ แล้วเขาสามารถประยุกต์ใช้ได้บ้างก็เพียงพอแล้ว  คงต้องใช้เวลา ส่วนคุณอำนวยก็สร้างเวทีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้ทำจนเกิดเป็นนิสัย และกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ในที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับว่า กระบวนการนี้ต้องใช้เวลา ครับ ....แต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และระหว่างหน่วยงาน , มีการคิดโครงการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว บริหารครอบครัวตนเอง ให้มีความสุข มากขึ้น ..บ่อยครั้งที่ได้ยิน แม่บ้านของพนักงาน พูดถึงว่าเมื่อสามีเขาผ่านโครงการนี้ไปแล้ว พูดคุยกันเข้าใจมากขึ้น  เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าแต่ก่อน. .บางคนก็บอกเหมือนได้สามีใหม่.. อะไรทำนองนั้น ครับ