เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  7

ผู้เล่า :   ธนารัตน์  สุวรรณประพิศ

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อเรื่องเล่า :  รูปแบบการพัฒนาการรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การรับน้องในระบบส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา ผู้นำที่นำกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการวางแผน ในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อยู่ในข้อกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษา รับน้องนอกระบบจะควบคุมไม่ค่อยได้ เนื่องจากมีรุ่นพี่ ที่จบไปแล้ว มาเข้าร่วมกิจกรรม


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. นักศึกษาสามารถออกแบบ รูปแบบ ของวิธีการรับน้องเอง

2. ต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักศึกษา

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง