เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  6

ผู้เล่า :   สมชาย   เวชกรรม

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อเรื่องเล่า :  การจัดการรับน้องใหม่ในคณะ


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
มีคำสั่งห้ามรับน้องนอกสถาบันก็เลยจัดเตรียมการรับน้องใหม่ภายในคณะ และทุกภาควิชาในคณะโดยการจัดทำคู่มือในการรับน้อง มีกรรมการวินัย คอยตรวจสอบในการรับน้อง สถานที่รับน้องคือสนามกีฬา เพื่อป้องกัน ไม่ให้ไปรับน้อง ตามซอก มุม ต้องทำในสถานที่โล่งแจ้ง แต่ก็ยังมีลักลอบแอบไปรับน้องนอกสถาบันและเมื่อทราบแล้ว รุ่นพี่จะโดนพักการเรียน เพื่อเป็นตัวอย่าง แก่รุ่นน้องและรุ่นอื่นๆ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การสื่อสารระหว่างผู้บริหาร ผู้ปกครอง

2. คำสั่งลงโทษนักศึกษา และทำจริง

3. อบรม Staff

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง