เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  4       เรื่องเล่าที่ :  4

ผู้เล่า :   สุจิระ   ขอจิตต์เมตต์

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อเรื่องเล่า :  การเข้าใจเข้าถึงน้องพี่


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ประสบการณ์จากตัวเองซึ่งเคยเป็นรุ่นน้องมาก่อนและไม่เคยเข้าประชุมเชียร์เลย และโดนทำโทษ ซึ่งทำตามคำสั่งรุ่นพี่ไม่ได้ (ร้องเพลงไม่ได้) และรุ่นพี่สั่งให้ไปลาออกจึงไปลาออกกับคณบดี แต่คณบดีไม่เห็นด้วยจึงเรียกรุ่นพี่มาคุย ทำให้เกิดความประทับใจในตัวคณบดี


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ลดบทบาทการเป็นครู และไม่ให้เกิดช่วงว่าง ระหว่างนักศึกษากับตัวอาจารย์

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง