ชีวิตที่พอเพียง 3713a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๓ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ชีวิตที่พอเพียง  3713a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๓ – ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓

๔ มิถุนายน

ผู้รับผิดชอบระบบรับมือโควิด ๑๙  ของสวีเดน ยอมรับว่าวิธีการของสวีเดน ที่ไม่ใช้มาตรการเข้มงวด หรือห้ามกิจกรรมรวมหมู่    ปล่อยให้แต่ละคนรักษาระยะห่างกันเอง  ทำให้มีคนตายมากเกินไป (๑)   

รายงานจากออสเตรเลีย ว่า ร้อยละ ๘๑ ของผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ไม่มีอาการ (๒)    เคยมีรายงานจากจีนว่าร้อยละ ๗๙    ผลงานวิจัยก่อนตีพิมพ์ จากข้อมูลในสหรัฐอเมริกา บอกว่า จำนวนเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้ำทิ้ง เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม  ก่อนหน้าการเพิ่มการระบาดของโควิด ๑๙ เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ (๓)    แสดงว่าผู้ติดเชื้ออาจปล่อยเชื้อลงน้ำทิ้งและขยะก่อนมีอาการประมาณ ๑ สัปดาห์      

ออกไปทำฟันที่โรงพยาบาลศิริราช  รถน้อยกว่าช่วงก่อนโควิด เล็กน้อย    แล้วไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน

บ่ายประชุมหารือกับ ๕ ทีมพี่เลี้ยง โครงการ TSQP ของ กสศ.  โดยประชุมผ่าน Zoom    ระหว่างประชุมฟ้ามืดและฝนตก   และตกปรอยๆ ต่อเนื่องจนค่ำ    

๕ มิถุนายน

การวิจัยผลการใช้ hydroxychloroquine ป้องกันการติดเชื้อ โควิด ๑๙   ตีพิมพ์ในวารสาร New England J of Medicine  บอกว่าป้องกันไม่ได้   และอาจก่อผลร้าย    รายละเอียดของผลด้านอื่นๆ ยังต้องรอผลการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (๔)    สะท้อนการต่อสู้ระหว่างวิทยาศาสตร์กับการเมือง (ปธน. ทรัมป์) ในยุคโควิด    

ประชุมทางไกล ทั้งเช้าและบ่าย    เช้าประชุมประจำสัปดาห์กับทีม สคส.   บ่ายประชุมทีมจัดการประชุมฝ่ายไทย ของ PMAC   เย็นให้สัมภาษณ์นิตยสาร Way เรื่องการศึกษาในยุคโควิดระบาด และหลังจากนั้น

ฝนตกตอนบ่าย   และตอนกลางคืน

๖ มิถุนายน (เสาร์)

บ่ายประชุม คณะอนุกรรมการ I-Reform ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาบุคลากรสุขภาพ

วารสาร Lancet ถอนรายงานผลการวิจัยเรื่อง Hydroxychloroquine ก่ออาการข้างเคียงด้านการเต้นของหัวใจไม่เป็นจังหวะ และอาจถึงแก่ชีวิต (๕)

 ค่ำฝนตก       

๗ มิถุนายน (อาทิตย์) )           

โควิด ๑๙ เผยความเสื่อมในสหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณสุข  การเหยียดผิว  การเมือง    ประธานมูลนิธิร็อกกีเฟลเล่อร์ ออกแถลงการณ์เรื่องการเหยียดผิว (๖)    นพ. Anthony Fauci บอกว่าจลาจลต้านเหยียดผิวในสหรัฐฯ จะเป็นเหตุให้อัตราติดเชื้อโควิดพุ่ง (๗)

บ่ายประชุมหารือผ่านซูม กรณี ปปช. เรียกกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส. เมื่อปี ๒๕๕๗ ท่านหนึ่งไปสอบถาม    กรรมการชุดนี้ผมเป็นประธาน (แต่ไม่ถูกเรียก)    ผู้ฟ้อง ปปช. กล่าวหา รมต. ในขณะนั้นว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ทำหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ    ทั้งหมดนี้สะท้อนตัวถ่วงความเจริญของประเทศที่อยู่ในระบบสังคม การเมือง และราชการ    

กลางคืนฝนตก  

 

๘ มิถุนายน

ประชุมทางไกล ๓ ประชุม   (๑) BAR online HPON ของ สคส., (๒) กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป อววน.,  และ (๓) กรรมการอำนวยการโครงการ Future Thailand ของ วช.  

กลางคืนฝนตก

๙ มิถุนายน

เช้ามืดอากาศเย็นสบาย    เช้าประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่    บ่ายประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเง ต่อทีมพีเลี้ยงชุดใหม่    ทั้งสองประชุมใช้ ซูม  

 บทความของอดีตวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์ อธิบายว่าทำไมประเทศไทยจัดการปัญหา โควิด ๑๙ ได้ผลดี (๘)    บทความยกย่องระบบ อสม. ของไทย (๙)    มีหลักฐานชี้ทางอ้อมว่า โควิด ๑๙ อาจระบาดในอู่ฮั่นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (๑๐)  แต่ผลงานวิจัยนี้ยังไม่ผ่าน peer review   รวมทั้งเป็นการหาหลักฐานทางอ้อม

 ๑๐ มิถุนายน

ธนาคารโลกบอกว่าโควิด ๑๙ ก่อการถดถอยทางเศรษฐกิจรุนแรงทั่วโลก รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870    หรือใน ๑๕๐ ปี (๑๑)   

เช้าไปประชุมโครงการผู้นำแห่งอนาคตที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส    บ่ายประชุม online HPON  เรื่อง Work From Home

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๓ มิถุนายน

   ๑

   ๓,๐๘๔

 ๕๘

๖,๓๗๘,๕๗๖

 ๓๘๐,๒๔๙ (๑๖ น.)

๑,๘๓๑,๘๐๖/๑๐๖,๑๘๐

   ๑๗

   ๓,๑๐๑

 ๕๘

๖,๔๒๙,๗๐๔

๓๘๐๕,๘๘๔ (๑๗ น.)

๑,๘๕๑,๕๓๐/๑๐๗,๑๔๘

   ๑

  ๓,๑๐๒

  ๕๘

๖,๖๓๒,๙๘๖

 ๓๙๑,๑๓๖ (๑๗ น.)

๑,๘๗๒,๖๖๐/๑๐๘,๒๑๑

  ๒  

  ๓,๑๐๔

  ๕๘

๖,๗๓๕,๖๔๖

 ๓๙๔,๙๐๘ (๑๗ น.)

๑,๘๙๗,๘๓๘/๑๐๙,๑๔๓

   ๘

  ๓,๑๑๒

  ๕๘

๖,๘๙๑,๒๐๐

 ๓๙๙,๗๑๗ (๑๖ น.)

๑,๙๒๐,๐๖๑/๑๐๙,๘๐๒

    ๗

  ๓,๑๑๙

   ๕๘

๗,๐๑๘,๖๑๙

 ๔๐๒,๘๗๗ (๑๘ น)

๑,๙๔๒,๓๖๓/๑๑๐,๕๑๔

    ๒

  ๓,๑๒๑

   ๕๘

๗,๑๑๙,๙๑๐

 ๔๐๖,๕๔๓ (๑๖ น.)

๑,๙๖๑,๑๘๕/๑๑๑,๐๐๗

๑๐

    ๔

 ๓,๑๒๕

   ๕๘

๗,๒๔๓,๖๐๔

๔๑๑,๔๕๗ (๑๖ น.)

๑,๙๗๙,๘๕๐/๑๑๒,๐๐๖

ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่รับเชื้อจากภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เป็นต้นมา

วิจารณ์ พานิช

๑๐ มิ.ย. ๖๓                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)