ปรากฏการณ์มิราจชนิดฟาตามอร์กานา 1

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน หลังจากที่ผมไม่ได้เข้ามาเขียนนานมากแล้ว แต่วันนี้ผมมีเรื่องดีๆ จากการศึกษาของผมและกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาด้วยกัน ร่วมกันศึกษาปรากฏการณ์มิราจ (เฉพาะประเภท Fata Mogana) ซึ่งสามารถพบเห็นได้จากชีวิตประจำวัน หลังจากทำการศึกษา ผู้ศึกษาพบข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งอยากเสนอให้ผู้อ่านได้รู้จึงได้มาเขียนบทความวันนี้ ในส่วนของการเขียนนั้นจะไม่เน้นไปทางวิชาการมากนัก ผมตั้งใจว่าจะสื่อสารกับผู้อ่านผ่านภาษาที่เข้าใจง่ายๆ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมองเห็นของเราก่อนนะครับ การที่เราสามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงเดินทางจากวัตถุนั้น มาสู่ดวงตาเราจึงทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้น และปรากฏการณ์มิราจคือปรากฏการณ์เกี่ยวกับการมองเห็นและเกี่ยวกับแสง ดังนั้น ผู้เขียนจึงอยากจะอธิบายคุณสมบัติของแสงสักเล็กน้อย ดังนี้

1. การหักเห คือการที่เส้นทางเดินของแสงหักเหไปจากเล่นทางเดิมของมัน แสงจะหักเหเมื่อมันเดินทางผ่านตัวกลาง 2 ตัว ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันคือ แสงเดินทางจากแก้วน้ำ (น้ำ) ผ่านอากาศ แล้วเข้าสู่ดวงตาของเรา ดังนั้น จึงทำให้เราเห็นวัตถุที่อยู่หลังแก้วใบนั้นบิดเบี้ยวไป โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

     1.1 เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย (ดัชนีหักเหน้อย) เช่นอากาศ ไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่า (ดัชนีหักเหมาก) เช่นน้ำ กรณีนี้จะเกิดเฉพาะการหักเหเท่านั้น

     1.2 เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก (ดัชนีหักเหมาก) เช่นน้ำ ไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า (ดัชนีหักเหน้อยกว่า) เช่นอากาศ กรณีนี้แสงจะมีโอกาสทั้งหักเหและสะท้อนกลับหมดด้วย

ดังนั้น การกระจายตัวของดัชนีหักเหจึงมีความจำเป็นมากที่จะทำให้เราจะสามารถสังเกตมิราจได้ดีที่สุดที่จุดไหน?

ภาพ 1 การสะท้อนกลับหมด

2. การกระจายตัวของดัชนีหักเห

     จากการศึกษาและทดลองที่เราผสมของเหลว 2 ชนิดที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันลงในภาชนะโปร่งแสงรูปสี่เหลี่ยม พบว่า ดัชนีหักเหมีการ กระจายตัวตามความหนาแน่น ดังกราฟ

ภาพ 2 การกระจายตัวของดัชนีหักเห

จากกรฟาพบว่า ยิ่งความหนาแน่นสูง ดัชนีหักเหก็สูงตามไปด้วย ซึ่งสามารถสรุปตามหลักวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ดัชนีหักเหแปรผันตรงกับความหนาแน่น  นอกจากนั้น เรายังสังเกตภาพมิราจเป็น 3 บริเวณ และบริเวณที่สามารถสังเกตปรากฏการณ์มิราจได้ดีที่สุดคือ บริเวณตรงกลางซึ่งเป็นบริเวณที่มีการผสมกันของของเหลว 2 ชนิด ซึ่งในการทดลองต่อไปเราจะใช้จุดนี้เป็นจุดสังเกต

ในตอนหน้าจะเป็นการสังเกตภาพมิราจจากสถานการณ์ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นและสรุปปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครับ

-ขอบคุณ-

     

    บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ministory    ความเห็น (0)