ตอนที่ 5-2 การประเมินในวงจรการพัฒนาความสามารถ (The Role of Assessment in Competency-Based Development lifecycle)

การประเมินในวงจรการพัฒนาความสามารถ

(The Role of Assessment in Competency-Based Development lifecycle)

ดร.ชัชรินทร์  ชวนวัน ข้าราชการบำนาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา , 2563

…………………………………………………………

การจัดการศึกษาตามความสามารถ ใช้การประเมินความสามารถเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำให้ทราบถึงระดับความสามารถของบุคคลเมื่อเทียบกับมาตรฐานหรือความคาดหวังขององค์การที่กำหนดไว้ว่าดีหรือไม่ดี  เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เช่น การจัดการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งต้องใช้โมเดลความสามารถที่กำหนดขึ้นเป็นฐานการดำเนินงาน การศึกษาตามความสามารถ (CBE) จึงจำเป็นต้องมีระบบการประเมินที่แข็งแกร่งและหลากหลาย แนวคิด/การพัฒนารูปแบบการประเมินความสามารถจึงต้องดำเนินการอย่างมีแบบแผน เหมาะสมและดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ การประเมินถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพวิธีการเรียนรู้และการฝึกอบรมตามความสามารถอย่างแท้จริง บทบาทสำคัญในการประเมินตาม วงจรการพัฒนาความสามารถ อาจเรียกว่าเป็น โมเดลการประเมินความสามารถ (Competency-Based Assessment) ในโมเดลการพัฒนาความสามารถ (Competency Development Model) มี 4 ขั้นตอน  ดังรูป

20200523200742.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Competency for HRความเห็น (0)