108 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับการประกันคุณภาพการศึกษา

kitty
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนอกจากเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว ๒๑/๒๕๖๐ ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา รอบสี่อีกด้วย โดยมีกำหนดไว้ในแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ฯ ของ สพฐ. ดังนี้

มาตรฐานที่ ๒ “กระบวนการบริหารและการจัดการ” ประเด็นพิจารณา “พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ” ซึ่งในประเด็นพิจารณานี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อพัฒนางาน

มาตรฐานที่ ๓ “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ตามประเด็นการพิจารณาที่จะให้ระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” ซึ่งกำหนดไว้ว่า “.......ครูต้องมีการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้....”

ความแตกต่างของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของทั้งสองมาตรฐานนี้ สามารถสรุปได้ว่า

  • ๑. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามมาตรฐานที่ ๒ เป็นเรื่องของการบริหารและการจัดการ

กล่าวคือสถานศึกษาได้มีการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างไร มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร

  • ๒. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามมาตรฐานที่ ๓ เป็นเรื่องของครูจัดให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพอย่างไร มีกี่ชุมชน มี PLC Logbook, PLC Report กี่ฉบับ ครบถ้วนตามจำนวนครูที่มีอยู่หรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 77 การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูความเห็น (0)