นโยบายหลักในการทำงานของโรงพยาบาลบ้านตาก

หลัก 4 C “ CLEAN , CARE , COOPERATION , COMMUNITY”

ตอนที่มาอยู่บ้านตากใหม่ๆ พบว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการบ่อยมาก(32ปี 23 คน) ก็คิดว่าในการทำงานต้องมีการตั้งธงกันให้ชัด จะได้รู้ว่าจะมุ่งไปทางไหน ผมจึงได้กำหนดนดยบายหลักขึ้นมาตั้งแต่ปี 2540 เรียกว่านโยบาย 4 C โดยกำหนดไว้ดังนี้

            เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากเป็นไปด้วยดี โดยยึดถือแนวปฏิบัติดังนี้ โรงพยาบาลบ้านตาก   สะอาดและสวย  ดีพร้อมด้วยการบริการ  พนักงานสามัคคี   เป็นโรงพยาบาลที่ดีของชุมชน หรือหลัก 4 C CLEAN , CARE , COOPERATION , COMMUNITY  ซึ่งมีความหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติ ดังนี้
1.        เน้นการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ โดยใช้หลักกิจกรรม 5 ส. อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกิจกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.        เน้นการบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและครบวงจรทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค  การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งพัฒนาการบริการการแพทย์แผนไทยและสร้างพฤติกรรมการบริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
3.        เน้นการทำงานเป็นทีม เจ้าหน้าที่มีความรัก ความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน  รวมทั้งมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และบริหารงานบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม
4.        เน้นการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมด้านต่างๆของชุมชน โดยเฉพาะด้านที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน
           ข้อดีของการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนก็คือเจ้าหน้าที่รู้ว่า ความต้องการและความคาดหวังของผู้อำนวยการจะไปทางไหน ปัจจุบันก็คือการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์นั่นเอง เมื่อก่อนยังไม่รู้ว่าเรียกอะไรเพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์เพิ่งแพร่หลายมาไม่นานในเมืองไทย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)