ปัญหาของอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา

         7 พ.ย.48  ผมไปร่วมประชุมโต๊ะกลมไทย - สหรัฐ ด้านอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ผู้บรรยายนำบรรยายเรื่อง  Declining by Degrees เป็นการบรรยายประกอบวิดีโอที่สะท้อนภาพปัญหาของอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา   ซึ่งมีปัญหาสำคัญ ๆ ที่มีผลให้คุณภาพของการศึกษาและบัณฑิตตกต่ำ  ได้แก่
     1. นักศึกษาไม่มีความพร้อมที่จะเรียน
     2. อาจารย์ไม่เอาใจใส่การสอน   สนใจทำวิจัยหรือการเขียนขอทุนมากกว่า
     3. รัฐบาลจัดสรรเงินสนับสนุนอุดมศึกษาน้อยลง
     4. นักศึกษาและอาจารย์รวมตัวกันเป็นทีม "แบ่งปันคะแนน" ทำให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำอย่างน่าใจหาย
     5. อาจารย์ part - time เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการลดค่าใช้จ่าย

         อุดมศึกษาของสหรัฐมี นศ. 14 ล้านคน   4,200 มหาวิทยาลัย   ที่ดีก็ดีล้นเหลือ   ที่คุณภาพต่ำก็ต่ำอย่างน่าตกใจ   แต่ผู้บรรยายบอกว่าคุณภาพในภาพรวมตกต่ำลง

         ผมมองว่าสาเหตุใหญ่น่าจะเกิดจาก massification ของอุดมศึกษา   รวมทั้งการดำเนินการที่ผิดพลาดของวิชาการด้านการศึกษา

วิจารณ์ พานิช
 8 พ.ย.48