Mega Project สาขาทรัพยากรน้ำ

สำหรับผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยของ มน. (แม่ข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง) เรานัดประชุมกันในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 48 ครับ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปที่ห้องประชุมงานวิจัย (601) ชั้น 6 ตึก CITCOMS ขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่านครับ

         วันพุธที่ 9 พ.ย. 48 ผมได้ไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร น้ำ

         ผู้ทำหน้าที่หลักในการจัดประชุมคือทีมงานของ ดร.ประสิทธิ์ ทองไสว จาก สกอ. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารเครือข่ายการวิจัยของ สกอ. ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 8 เครือข่ายครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และนักวิจัยในเครือข่ายรวมประมาณ 30 คน ประชุมกันที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

         แนวความคิดก็คือ ไม่มีใครปฏิเสธความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ครม. มีมติเมื่อ 14 มิ.ย. 48 รับทราบแผนการลงทุน Mega Project ในช่วงปี 2549 – 2552 ประกอบด้วย 7 สาขา วงเงินลงทุน 1,700,000 ล้านบาท โดยเป็นสาขาทรัพยากรน้ำเท่ากับ 200,000 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำ

         เครือข่ายวิจัยของ สกอ. จึงคิดจะจับเรื่อง “น้ำ” เป็นประเด็นสำคัญในการทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างคน (นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษา) และพัฒนางาน (ประเทศชาติ) ไปพร้อม ๆ กัน โดยช่วยกันพิจารณาทั้งด้าน Function, Area และ Agenda 

         การประชุมครั้งนี้ก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมมากเนื่องจากได้เคยปรึกษาหารือกันมาบ้างแล้วที่สงขลา (21 ต.ค. 48 ) และที่กระทรวงศึกษาธิการ (2 พ.ย. 48) ครั้งต่อไปนัดประชุมกันอีกครั้งที่อยุธยา (16 พ.ย. 48) เพื่อสรุปรวบยอดจากทุกเครือข่ายเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ ตั้งใจว่าจะเปิดตัวโครงการกันให้ได้ในวันที่ 5 ธ.ค. 48 

         จึงอยากให้นักวิจัยที่สนใจเรื่อง “น้ำ” ช่วยกันติดตามและให้ความคิดเห็น เพื่อที่ว่าในที่สุดแล้วเราจะได้ชุดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง และนำ Idea นี้ไปเสนอขายให้กับรัฐบาลต่อไป ถ้ารัฐบาลเห็นว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่าก็อาจจะพิจารณาแบ่งเงินบางส่วนจากเงินลงทุน 200,000 ล้านที่กล่าวข้างต้นมาสนับสนุนชุดโครงการวิจัยนี้เพื่อช่วยกันพัฒนาเรื่องน้ำ

         เป็นโอกาสดีสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติ มน. เราจะ Focus ที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน ส่วน มช. จะสนใจพิเศษไปที่ลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวังครับ

         สำหรับผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยของ มน. (แม่ข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง) เรานัดประชุมกันในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 48 ครับ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปที่ห้องประชุมงานวิจัย (601) ชั้น 6 ตึก CITCOMS

         ขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่านครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)