SML และ Mega Project ที่ มน.

ในวันอังคารที่ 29 พ.ย. 48 ครับ ขอแนะนำว่าถ้าไม่ติดภารกิจจำเป็นจริง ๆ อย่าพลาดครับ และควรอ่าน blog ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ มาก่อนด้วย

         ประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งภายใน มน. เอง และภายในเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างให้ทราบถึง (ร่าง) กำหนดการกิจกรรมในวันอังคารที่ 29 พ.ย. 48 ครับ ขอแนะนำว่าถ้าไม่ติดภารกิจจำเป็นจริง ๆ อย่าพลาดครับ และควรอ่าน blog ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ <Link> มาก่อนด้วย ถ้ามีอะไรต้องปรับเปลี่ยนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ ครับ

(ร่าง) กำหนดการ
“งานแถลงข่าวการเปิดสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร”
และ
“การบรรยายพิเศษโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ระยะที่ 1 (2549-2552)
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*******************************************************************

         09.30 น.  แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน

         10.00 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

         10.15 น.  ประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวการเปิดสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
                       โดย  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ 
                       เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

         10.30 น.  กล่าวแถลงนโยบายและภาพรวมการจัดตั้งสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
                       โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
                       อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

         11.00 น.  กล่าวแถลงการณ์การดำเนินงานของสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   
                       โดย  ดร.พรเทพ พิมลเสถียร 
                       ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งฯ ม.นเรศวร

         11.30 น.  สื่อมวลชนสัมภาษณ์และซักถามข้อคำถามงานแถลงข่าว

         12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

         13.00 น.  ลงทะเบียนรับฟังการบรรยายพิเศษ

         13.15 น.  พิธีเปิดการบรรยายพิเศษ
                       โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
                       อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

                       กล่าวรายงาน
                       โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร 
                       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ม.นเรศวร

         13.30 น.  การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ
                       “โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
                       สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
                       โดย  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ 
                       เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

         14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

         14.45 น.  บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานของโครงการ
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
                       คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         16.00 น.  ตอบข้อซักถาม / ปิดงาน

         ****************************************************************

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)