วิถีชีวิตของคนในชุมชนและระบบสุขภาพชุมชนที่นักกิจกรรมบำบัดได้เรียนรู้

วิถีชีวิตของคนในชุมชนและระบบสุขภาพชุมชนที่นักกิจกรรมบำบัดได้เรียนรู้

          เวลาได้มีโอกาสลงชุมชนต่างๆ สิ่งที่ได้รับก็คือได้เรียนรู้ชีวิตการเป็นอยู่ของผู้รับบริการจริงๆ  ซึ่งในแต่ละบุคคลก็จะมีวิถีชีวิตของตนอย่างเป็นเอกลักษณ์ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้คนในชุมชนเดียวกันก็มักจะมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันอยู่บ้าง ‘วิถีชีวิตของคนในชุมชน’ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชน อาจขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่อยู่ร่วมกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประโยชน์ร่วมกัน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ประเพณี หรือบรรทัดฐานทางสังคม ในแต่ละชุมชนก็จะมีวิถีชีวิตแตกต่างกันไป แต่ทุกชุมชนจะแฝงไปด้วยความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่ถือปฏิบัติร่วมกัน และความหวังดีต่อกันเพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านหัวอ่าวที่พวกเรานักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่3 ได้ไปเรียนรู้ ส่วนใหญ่ผู้คนภายในชุมชนจะทำอาชีพเกษตรกรรม ในอดีต…ชาวบ้านในชุมชนที่ทำเกษตรกรรมมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและดูแลพืชผลในสวน ทำให้บางคนมีปัญหาสุขภาพ หายใจรับสารพิษจากเคมีขณะทำอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้ต้องเสียปอดไปข้างหนึ่ง ในปัจจุบัน…ในชุมชนมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่นิ่งนอนใจ ช่วยกันหาวิธีแก้เพื่อเป็นทางออกที่ดีกว่าเดิม จึงได้มาซึ่งแนวคิดการทำเกษตรปลอดสารพิษผสมผสานกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ผู้คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพทำการเกษตรต่อไปได้อย่างมีคุณภาพต่อชีวิตตนเองและผู้อื่น

            การลงชุมชนเพื่อเข้าใจถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนทำให้เรามองเห็นถึงบริบทต่างๆของผู้รับบริการได้ละเอียดอ่อนมากขึ้น ทั้งเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิต การที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลหนึ่งต้องใช้มุมมองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจในการส่งเสริมให้ผู้รับบริการสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และสามารถกลับเข้าสู่ครอบครัว สังคม และชุมชนได้อย่างมั่นใจตามรูปแบบที่ผู้รับบริการได้เลือกเองและมีความพึงพอใจ ภายใต้ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในชีวิตของตนเอง นักกิจกรรมบำบัดจะเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้รับบริการเพื่อการวางแผนการรักษาที่จะเป็นผลดีที่สุด และให้การรักษาที่ไม่เพียงแต่ให้ร่างกายมีความพร้อมในการกลับไปทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตต่างๆได้แต่ผู้รับบริการจะได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตในแบบที่ตนเองเลือก พอใจ และต้องการ ในบริบทสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองที่คุ้นเคยและสบายใจ

          ในชุมชนนั้นจะมีระบบสุขภาพชุมชนในการดูแลกันภายในชุมชน ที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน สร้างเสริม รักษาและฟื้นฟู โดยมีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหรือบุคลากรด้านต่างๆทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งประกอบไปด้วยการทำงานของหลายวิชาชีพ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยในการดำเนินงานมีการกำหนดนโยบายสุขภาพท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อเป็นเป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อคนในชุมชน โดยจะแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบต่อพื้นที่กันอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความทั่วถึงต่อสมาชิกในชุมชนทุกหลังคาเรือน โดยมีการดูแลทั้งลักษณะตั้งรับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเอง โดยมีทั้งการตรวจประเมินคัดกรองภาวะต่างๆ ให้การรักษา และให้คำแนะนำความรู้การรับมือกับ หรือการป้องกันต่อภาวะต่างๆให้กับสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการลงชุมชนไปตามบ้านของสมาชิกที่จำเป็นที่จะได้รับการติดตามผลในระยะยาว หรือจะต้องมีการดัดแปลงและปรับเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้เหมาะสมแก่การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลในขณะเดียวกันในแต่ละหน่วยงานย่อยของชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน หากเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ก็จะหาวิธีรับมือและแก้ไขและเผยแพร่ต่อหมู่บ้านใกล้เคียงหรือทำงานร่วมกันกับองค์กรต่างๆในตำบล ทำให้สมาชิกในชุมชนต่างได้รับการพัฒนาสุขภาพที่ดีร่วมกันอย่างเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupational Learning with meความเห็น (0)