ฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการชี้แจงความเข้าใจในการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549

 http://gotoknow.org/blog/kamphanat/67183

http://gotoknow.org/blog/wichitchawaha/67378

http://gotoknow.org/blog/phyto/67324

http://gotoknow.org/blog/d-job/67440

http://gotoknow.org/blog/honeymsu/67466