ผลการประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2549ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสุทธิพงษ์  ทองสร้าง ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้ง  เป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน  เพื่อเข้ารางวัล       พระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2549  ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ระหว่างวันที่  22-28  พฤศจิกายน  2549  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้  *  ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก  ได้แก่  เด็กหญิงนันทิชา  อุ่นจิตโรงเรียนบ้านเบญจา  *  ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ได้แก่  เด็กหญิงวรวีร์  แก้วทับทิมโรงเรียนบ้านโพหวาย  *  ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ขนาดเล็ก  ได้แก่ เด็กชายอุดมศักดิ์  บัวทองโรงเรียนเสวียดวิทยาฯ  *  ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ขนาดกลาง  ได้แก่  นางสาวจันทร์มณี  ปัญญาไวโรงเรียนเกาะสมุย  *  ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ขนาดใหญ่  ได้แก่  นางสาวกันต์กนิษฐ์  ด้วงคำจันทร์โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  *  ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ขนาดกลาง   ได้แก่  นายสราวุฒิ  แดงประเทศ                โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม  *  ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ขนาดใหญ่   ได้แก่  นางสาววิไลวรรณ  กังแฮโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา