บันทึกไตรภาคแห่ง สังคมกระดาษ (Papers Society) โลกซึ่งไร้เครื่องมือใด ๆ ที่จะมาสแกนคลื่นสมองรวมทั้งคลื่นแห่งจิตที่จะแสดงถึง "ปัญญาคู่คุณธรรม"

สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม ก็ได้หาสิ่งที่ใช้ "สมมติ" แห่ง ปัญญาและคุณธรรม เพื่อแสดงให้เห็น "กรรม" (การกระทำ) ที่บ่งบอกว่าเขาหรือใครผู้นั้นมีปัญญาและคุณธรรมมากมายสักเพียงไหน

ใบแสดงผลการเรียน ใบระเบียนผลการเรียน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาให้กลายเป็น "สมมติปัญญา"

เปรียบได้กับหนึ่งการค้นหาตัวแทนที่ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมกลับกลายมาเป็นนามธรรม จากที่ซึ่งไร้ตัวตน ทิ้งร่องรอยไว้ในคลื่นหยักแห่งสมอง กระดาษแผ่นนั้นรวมกันเป็น "Portfolio" แฟ้ม หนังสือ กระเป๋าขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นเครื่องหรือสัญลักษณ์แทนรอยหยักในสมองซึ่งบ่งบอกของการมีซึ่ง "ปัญญา"

ปัญญาเกิดขึ้นมาได้แต่ "กรรม" นั่นไซร้คือการกระทำ

และการกระทำซึ่งจะได้มาซึ่งกรรมที่เรียกมาซึ่งปัญญานั้น สังคมในปัจจุบันได้บัญญัติให้ "ภาคนิพนธ์" หรือการทำวิจัยเป็นตัวแทนของ "สมมติกรรม" ซึ่งเป็นเหตุนำมาแห่ง "สมมติปัญญา"

ภาคนิพนธ์ หรือภาควิจัยในระดับสาขาต่าง ๆ นั้น เปรียบเสมือนกับการสร้างความรู้

ทำ 1 เรื่อง ก็ 1 รู้

10 เรื่อง ก็ 10 รู้

100 เรื่อง ก็ 100 รู้

100,000 เรื่อง ก็ "แสนรู้"

 

บัณฑิต 1 เรื่อง ก็ 1 รู้

มหาบัณฑิต 1 เรื่อง 1 รู้

ดุษฎีบัณฑิต 1 เรื่อง 1 รู้

รวมกันทั้ง 3 เรื่องก็ 3 รู้

 

ปัญหาความรู้ไม่พอใช้ ปัญญาความรู้ที่ต้องใช้ไม่พอรู้ "สมมติปัญญา" เป็นคำตอบหนึ่งแห่งปฐมเหตุของวิกฤตการณ์สังคม ณ บัดเดี๋ยวนี้.....