ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดีครั้งที่ 8


ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 มูลนิธิเราจะเป็นคนดีได้เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ เยาวชนไทยในยุคที่โลกเปลี่ยน ในค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดีครั้งที่ 8 ณ หอประชุม พลเอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ มีรายละเอียดตามข้อมูลข้างล่างนี้

สรุปการบรรยายเรื่อง เยาวชนไทยในยุคที่โลกเปลี่ยน

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

และประธาน Chira Academy

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ขอบคุณท่านกรรมการ

อดีตผมเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์มีเครือข่ายและทำ Knowledge Camping ท่านเสรีพิศุทธิ์เห็นคุณค่าค่ายจึงได้นำมาทำ

หวังว่า ทุกคนจะได้รับความรู้นี้ไป

ต้องเตรียมตัวคือ

1.มีปากกา ดินสอ กระดาษจดประเด็น อย่าฟังเฉย ไม่ต้องจดทุกอย่าง

2.ตั้งใจฟัง

สิ่งที่จะคุยกันวันนี้ อาจารย์จีระไตร่ตรองมาแล้ว 40 ปี

คุณวราพร ชูภักดี

ประทับใจโครงการนี้ เข้ามาก็เท่ห์แล้ว เราจะเป็นคนดี เป็นการปลุกพลังจริยธรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน พี่เป็นศิษย์ศึกษานารี อยากให้ทุกคนชูพลังและปรบมือให้ตนเองที่มีโอกาสมาร่วมโครงการ

วันนี้ อาจารย์เตรียมหัวข้อเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลก AI มาแทนมนุษย์ เราจะทำอย่างไรให้มีคุณค่าเหนือ AI ให้ได้ จะดำเนินรอยตามร.9 อย่างไร ต้องปรับ Mindset อย่าหลงเทคโนโลยี

Workshop เป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

รูปนี้เป็นการเรียนวันนี้ แสดงว่า เรียนแล้วต้องมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น

อาจารย์จีระสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ได้

อาจารย์เคยทำงานให้ธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงสังคมไทย แต่ก่อนสังคมไทยเน้นทรัพยากรธรรมชาติ แต่อาจารย์ทำเรื่องทรัพยากรมนุษย์

แรงบันดาลใจทำให้เกิดพลังแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน

คนสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัว 9 เท่าของคนไทย คนมาเลเซียมีรายได้ต่อหัว 1.7 เท่าของคนไทย

ถ้าเราเรียนแล้วไม่ไปสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ควรเรียน ปัญญาไม่ใช่ปริญญา

โค้ดดิ้งคือการคิดเป็นระบบว่า จะต้องทำอะไรบ้าง

ขอให้นำสิ่งที่อาจารย์จีระพูดไปคิดต่อ

ความหลากหลายของคนต้องนำมาปะทะกันทางปัญญา ต่างโรงเรียนมาปะทะกันทางปัญญา

คนเรียนเก่งไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ต้องมีเพื่อน เช่น เชื่อมโยงกับอาเซียน

ในอนาคต ควรเชิญคนจากประเทศอาเซียนมาร่วมโครงการด้วย

ก่อนทำ Workshop ควรแสดงความเห็นที่มีความคิดสร้างสรรค์

ควรจะมาที่โครงการนี้ด้วยความเต็มใจ

ปัจจุบัน ครูไม่เข้าใจจิตวิทยาเด็ก ทำให้การเรียนน่าเบื่อ ควรมีการเอาชนะอุปสรรค

อาจารย์ไม่จำเป็นต้องสร้างคนเก่ง แต่ต้องส่งเสริมให้คนเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Speed of Digital Change เปลี่ยนแทบทุกวัน โลกกำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 5

ประเด็นสำคัญการบรรยาย

1. Quotations ความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการปรับ Mindset

2. การเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruptive World (4.0) และผลกระทบต่อประเทศไทย

3. การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยทฤษฎี 8K’s+5K’s (ใหม่) และเปรียบเทียบทักษะที่จำเป็น

จาก World Economic Forum

4. AI และทุนมนุษย์ในยุค 4.0

5. อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อค่านิยมและการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาทุนทางจริยธรรม

6. การปรับ Mindset พื้นฐานของการบริหารการเปลี่ยนแปลง

7. การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับทุนมนุษย์ในยุค 4.0

8. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับดำเนินชีวิตในยุค 4.0

9. การสร้างแรงบันดาลใจและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมในยุค 4.0

10.  Learning – Share – Care กฎ 12 ข้อของกระบวน WORKSHOP แบบ Chira Way

ชื่นชมท่านเสรีพิศุทธ์ที่ตั้งมูลนิธิเราจะเป็นคนดีขึ้นมาทำเรื่องคุณธรรม แล้วเชิญพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ไปเป็นประธานเปิด

สิ่งสำคัญ อย่าเป็นโลภ อย่าเห็นแก่ตัว พวกเราต้องมีคุณธรรม จริยธรรมมาก

ประเทศจีนและเวียดนามไม่เปิดเสรีสื่อออนไลน์ จึงควบคุมการเผยแพร่ภาพโป๊ได้

การพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญสุดต้องทำให้อยู่ในความยั่งยืน

ต้องตัดสินได้ว่า สื่อออนไลน์ใดถูกผิด ควรรู้ 3 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ อาเซียน

อินโดนีเซียมีนโยบายให้นักศึกษาไปต่างประเทศ แต่ไทยยังไม่อนุญาต คือปัญหาของไทย

ถามตัวเองว่า Mindset คืออะไร การปรับ Mindset เป็นหัวใจ

การพัฒนาภาวะผู้นำสำคัญ

อย่าลอกความรู้ แต่ต้องเข้าใจ จับประเด็นหลัก วิเคราะห์โจทย์

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้อยู่รอดในโลกยุคการเปลี่ยนแปลง

รูปนี้เกิดจากการคาดไม่ถึง เป็นรูปสร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อมีข้าราชการใหม่มาทำงาน ควรจะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เคยมีคนถามว่า ถ้ามีนักการเมืองบังคับให้เราโกง จะทำอย่างไร

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ตอบว่า

1.ลาออก

2.ยอมถูกย้าย

คำคมบอกว่า ต้องเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจะมีการพัฒนา ต้องนำวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มารวมกัน

เวลาเรียนแล้ว ควรนำความรู้กลับไปให้ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

คนเรียนเก่งนิยมไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์หรือเภสัชศาสตร์ ถ้าคนคิดแบบนี้ ใครจะเรียนกฎหมาย

ต้องกลับไปแล้วมีเพื่อนในโรงเรียน เพื่อนไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง แต่ต้องศึกษาจากเพื่อนหลายแบบ เพราะโลกปัจจุบันเน้นการสร้างเครือข่าย ไม่ใช่เรียนเก่งอย่างเดียว

ความยั่งยืนของอาจารย์จีระคือ

1.ต้องมีสุขภาพดี

2.มีความรู้ทันสมัย

ส่วนความยั่งยืนของนักเรียน คือ ต้องฝึกความคิดให้ดี จะเข้าคณะอะไร จบแล้วจะทำงานอะไร

ต้องกลับไปดูรากเหง้าของประเทศ ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย

เวลาครูด่า ต้องเก็บอารมณ์ไว้

6 คุณสมบัติของคนที่มีเหนือปัญญาประดิษฐ์ AI

1.Inspiration หรือแรงบันดาลใจ

2.Imagination ต้องมีจินตนาการ

3.Happiness ความสุข

4.คุณธรรม จริยธรรม

5.ความกตัญญู

6.ทุนทางอารมณ์

การปรับ Fixed Mindset เป็น Growth Mindset

ถ้าไม่ปรับ Mindset ก็ได้รู้แค่อนาคต แต่ไม่รอด

เมื่อถูกท้าทาย อย่ากลัว ต้องบอกตนเองว่า จะต้องเปลี่ยนให้ได้

ตั้งใจฟังคำวิจารณ์

อย่าชอบแต่คำชมเพราะอาจจะไม่จริงใจ

หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9

1) คิด Macro ทำ Micro อย่ามองแคบ วิชาความรู้เราเชื่อมโยงกับสิ่งใดในโลก

2) ทำเป็นขั้นเป็นตอน

3) ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ครูบางคนสอนสูตรต่างๆมากมาย แต่นำไปใช้ได้ยาก

4) ทำอะไรให้นึกถึงภูมิสังคมของที่นั้นๆ

5) การสื่อความ การประสานงาน และการบูรณาการ (Communication, Coordination, Integration)

6) ทำอะไรต้องมีผู้เป็นเจ้าของ

จากการทำงานร่วมกับกฟผ. 15 ปี มีแนวคิดสำคัญคือ 2R’s

1.เราสนใจความจริงคือ เราอยู่ในโลกการการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแผ่ขยายไปทั่วทุก Sector ท่องเที่ยวชุมชนต้องใช้ Smartphone แล้วเพราะปัจจุบันนี้คนถือโทรศัพท์หาข้อมูลเที่ยวเอง

2.ต้องปรับตัว มีการโค้ช คนทำงานธนาคารหรือโรงงานผลิตรถยนต์มหาศาลเพราะมีการนำหุ่นยนต์มาใช้

ช่วงแสดงความคิดเห็น

คนที่ 1 นักเรียนทวีธาภิเศก (แถว 1)

ท่านมีความคิดและอุดมการณ์ที่สุดโต่งแต่เป็นไปในทางที่ดี กระตุ้นให้คิดก้าวหน้า

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วันนี้ อาจารย์จีระสุขภาพดี และได้เวลาในการบรรยายมากขึ้น จึงได้กระตุ้นนักเรียน นักเรียนก็ให้กำลังใจอาจารย์จีระ ถ้ามีโอกาส ก็จะมาช่วยงานอีก

คนที่ 2 (แถว 1)

ท่านทำให้ผมรู้ความฝันของผม ตั้งเป้าหมายในอนาคตทั้งระยะยาวและระยะสั้น

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปรบมือหน่อย เป็นการทำให้รู้ขีดความสามารถ ขอทายไว้ว่า คนนี้จะมีอนาคตที่เป็นเลิศ

คนที่ 3 เอิร์ธ นักเรียนทวีธาภิเศก (แถว 2)

จากที่อาจารย์จีระได้พูดเรื่องพื้นฐานและการปรับ Mindset ทำให้เห็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ปัญหาเศรษฐกิจค่อนข้างไกลตัว

ปัญหาเยาวชนไทยมีคุณภาพต่ำกว่าประเทศอื่น ควรปรับ Mindset  แล้วนำมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปรบมือหน่อย

เราปรับ Mindset ช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและเรียนจบ เมื่อพร้อม Mindset เป็นกระไดไปทำงาน

คนที่ 4 มอส นักเรียนเทพศิรินทร์ (แถว 3)

วันนี้ได้เรียนรู้การคิดเป็นระบบในการทำงานและการดำรงชีวิต ในยุคการเปลี่ยนแปลง ต้องใช้ความรู้ความสามารถวางแผนให้ดีขึ้น

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

กลุ่ม 1 ได้คะแนนมากหน่อยเพราะมีการกระชับประเด็น นำเสานอชัดเจน กลุ่มอื่นๆคะแนนใกล้กัน

คนที่ 5 นักเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมป์ (แถว 4)

Mindset เราต่างกัน ท่านมองว่า ให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แต่ผมขอเสนอให้เรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาในอนาคต ควรมีการถกเถียงในห้องเรียน เกิดแรงบันดาลใจต่างๆ

เรื่องระบบเศรษฐกิจและต่างๆทำให้ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

โรงเรียนนี้มาที่มูลนิธินี้ทีหลัง มีคุณภาพ และกล้าออกความเห็น

เราจะเรียนประวัติศาสตร์สมัยใดก็ได้

การนำเสนอผล Workshop

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 1 (กลุ่ม 6)

Workshop

1.ถ้าท่านจะต้องปรับ Mindset ให้รับกับยุค 4.0 จะต้องทำอะไร 4 เรื่อง โดยเน้นคุณธรรม ความสามารถ และวัฒนธรรมของคนไทย

-Mindset ด้านการศึกษา ควรเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ให้นักเรียนได้ท่องโลกกว้าง ค้นคว้าจากรอบตัว

-Mindset ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมสินค้า OTOP ไปยังต่างประเทศเพื่อให้ได้เงินมาพัฒนาประเทศ

-Mindset ด้านสิ่งแวดล้อม ควรจะกระตุ้นให้คนไทยมีค่านิยมในการปลูกป่าไม้และเก็บขยะ

-Mindset ค่านิยม ความคิด เปลี่ยนแปลงตามสมัย

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-Mindset เป็นวิธีคิด ต้องบอกว่า เศรษฐกิจเป็นแบบนี้มาจาก Mindset ในอดีตคืออะไร

-กลุ่มนี้ทำตัวเป็นนักนโยบายด้วยไม่ใช่แค่เสนอเรื่อง Mindset

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 1 (กลุ่ม 6)

2.เมื่ออายุ 40 ปี ท่านจะเป็นอะไร จะนำความรู้วันนี้กลับไปเตรียมตัวอย่างไร

-มีงานทำ

-มีครอบครัว

-มีความสุขในการใช้ชีวิต ทำในสิ่งที่รักและอยากทำ

-มีความมั่นคงในชีวิตการทำงาน

-เมื่อมีความรู้ ก็แบ่งปันให้คนอื่นในฐานะวิทยากรได้

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-ดีมาก

-ก่อนถึงอายุ 40 ปีจะต้องเตรียมอะไรบ้าง อยู่รอดไม่พอ ต้องบอกว่า เตรียมตัวอะไร

-HR Architecture ทำให้สามารถวางแผนชีวิตได้

-เมื่อเรียนจบ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจมีเทคโนโลยีอวกาศ อาจไม่มี Apple หรือ Google แล้ว

-ขอชมเชยว่า มาตรฐานการพูดดี เป็น World-class

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 1 (กลุ่ม 6)

ตอนนี้เราอยู่ม.ปลาย แล้วเข้ามหาวิทยาลัย ทำงานแล้วเกษียณ

เมื่อเรียนจบ ก็เตรียมเข้าคณะที่ต้องการ ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง

ทำงานในสิ่งที่ชอบ

ทำงานแล้วมีครอบครัวของตนเอง

เมื่อตั้งเป้าหมาย ทำไปแล้วอาจมีอุปสรรค ก็ต้องรู้จักก้าวข้ามอุปสรรคและเรียนรู้ นำบทเรียนมาปรับใช้ไม่ให้พลาดซ้ำๆ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

มี vision คือไปไหน

ต่อมามี Purpose คือ เป้าหมายที่เหนือกว่ากำไร เช่น สังคม

พูดได้ดี

วันนี้ทุกคนได้เรียนรู้

ไม่เคยคิดมาก่อนว่า วันนี้จะมีการนำเสนอที่สุดยอด

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 1 (กลุ่ม 6)

3.ท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่องหลังจากโครงการนี้

-นำความรู้ไปเป็นแนวทางชีวิตให้เพื่อให้เพื่อนที่ไม่ได้มา

-กระตุ้นให้กระตือรือร้นพัฒนาชีวิต

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 2 (กลุ่ม 9)

Workshop

1.ถ้าท่านจะต้องปรับ Mindset ให้รับกับยุค 4.0 จะต้องทำอะไร 4 เรื่อง โดยเน้นคุณธรรม ความสามารถ และวัฒนธรรมของคนไทย

-ด้านคอรัปชั่น จะจัดทำสื่อออนไลน์เผยแพร่ค่านิยม

-ด้านการศึกษา จะปรับเปลี่ยนจากการใช้ชีทหรือหนังสือเรียนมาเป็นทำเนื้อหาบทเรียนให้สามารถเรียนผ่านสื่อออนไลน์ได้ ไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนในระบบการศึกษาไทย อาจเรียนเป็น Home School

-ด้านความสามารถ จะมี Application เพื่อความสะดวกสบายในด้านต่างๆ เช่น การซื้ออาหาร สั่งอาหาร

-ด้านวัฒนธรรม แต่ก่อนลอยกระทงที่แม่น้ำ ปัจจุบันลอยกระทงใน Application ลดโลกร้อน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ทุกกลุ่มอย่าพูด Mindset เป็นเรื่องนโยบายหรือวิธีการทำงานเท่านั้น แต่ต้องมาจากข้างในก่อน

กฟผ.เดิมมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้า มี Mindset เป็นวิศวกร เมื่อมี Green Technology ต้องปรับ Mindset ให้เข้าใจชุมชน แต่ Mindset เปลี่ยนยาก

Mindset ที่พูดมาตอบโจทย์ Chira Way 30-40% วันหนึ่งอาจเป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้รางวัลโนเบล

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 2 (กลุ่ม 9)

2.เมื่ออายุ 40 ปี ท่านจะเป็นอะไร จะนำความรู้วันนี้กลับไปเตรียมตัวอย่างไร

-ถ้าเราเป็นครู จะปรับ Mindset ให้เข้ากับยุค 4.0 คือ เป็นครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสอน โดยใช้หลักการ Mindset คือ

2.1 การมองปัญหาอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์

2.2 ความสะดวกสบายและความสุข อยากให้เด็กมองว่า การเรียนจากการสอนของครูคนนั้นทำให้เด็กมีความสุขและสนุกการเรียน

2.3 ความคิดสร้างสรรค์ จะบูรณาการสื่อต่างๆ เช่น เกม การ์ตูนมาช่วยบูรณาการสอน

2.4 กล้าแก้ปัญหา

3.ท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่องหลังจากโครงการนี้

-นำ Mindset ปรับใช้แก้ปัญหา

-Share mindset ให้คนอื่นได้เรียนรู้

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 3 (กลุ่ม 8)

Workshop

1.ถ้าท่านจะต้องปรับ Mindset ให้รับกับยุค 4.0 จะต้องทำอะไร 4 เรื่อง โดยเน้นคุณธรรม ความสามารถ และวัฒนธรรมของคนไทย

- Mindset การศึกษา ตอนนี้คือเรียนให้ได้เกรดดีๆ จะเปลี่ยนให้เรียนตรงความสามารถของเรา เป็น Active learning ตามความถนัด เพราะจะประสบความสำเร็จได้มากที่สุด ทำให้ประเทศก้าวหน้า

- Mindset สื่อออนไลน์ ตอนนี้คนต้องการแชร์และดัง แต่ควรเปลี่ยน Mindset ว่า สิ่งที่แชร์มีประโยชน์หรือไม่

- Mindset แรงงาน เราต้องแข่งกับแรงงานต่างชาติและ AI เราจะสั่ง AI ทำงานแทนเรา ไม่ใช่ให้ AI คิดแทนเรา ปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นทุกวัน Mindset เราคือ ปล่อยให้มันคุมเรา และเรากลัวมัน ต้องเปลี่ยน Mindset ว่า เรามีคุณสมบัติที่ดีกว่า AI

-ฝันระยะใกล้ คือ อยากเป็นครู

-ฝันระยะไกล คือ บริหารประเทศ

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-พูด Mindset ชัดเจน เราต้องคุม AI

-รุ่นนี้โชคดีที่ได้ข้อมูลจากหลายแหล่งและการฟัง

-การเป็นผู้บริหารประเทศต้องมีคุณธรรม จริยธรรม

-กลุ่มนี้น่าจะรวมตัวกันเป็นไลน์กลุ่ม และอยากให้น้องๆบางคนเป็นที่ปรึกษา

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 3 (กลุ่ม 8)

2.เมื่ออายุ 40 ปี ท่านจะเป็นอะไร จะนำความรู้วันนี้กลับไปเตรียมตัวอย่างไร

-เป็นคนทันโลก ไม่เป็นเหยื่อเทคโนโลยี

-มองโลกให้กว้างขึ้น เปิดโลกทัศน์ ใช้ชีวิตแบบน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมรับความรู้ใหม่

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ปัญหาคือประเทศไทยไม่มีงบพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 3 (กลุ่ม 8)

3.ท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่องหลังจากโครงการนี้

-ถ่ายทอดให้คนที่ไม่ได้มา เช่น ส่งต่อแรงบันดาลใจไปผ่านสื่อต่างๆ เขียน Facebook

-เตรียมความพร้อมด้านต่างๆในการใช้ชีวิตในอนาคต

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-โปรด share ข้อมูลนี้ใน Facebook ด้วย

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 4

Workshop

1.ถ้าท่านจะต้องปรับ Mindset ให้รับกับยุค 4.0 จะต้องทำอะไร 4 เรื่อง โดยเน้นคุณธรรม ความสามารถ และวัฒนธรรมของคนไทย

-การใช้โทรศัพท์ ลดใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่ใช้ติดตามข่าวสาร เช่น ข้อมูลค่ายต่างๆ

-การรับข่าวสาร เลือกรับทั้งสองด้าน ดูความเชื่อถือของที่มาด้วย

-ต้องกล้าคิดกล้าทำ ความคิดจะได้นำไปใช้ประโยชน์

-ปรับให้คิดกว้างและสร้างสรรค์ด้วย

-LGBT

2.เมื่ออายุ 40 ปี ท่านจะเป็นอะไร จะนำความรู้วันนี้กลับไปเตรียมตัวอย่างไร

-เป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็ก เช่น ครูอายุมากไม่เข้าใจว่า ใช้โทรศัพท์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ไม่ใช่มองว่าแค่เล่นเกมส์

-นำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับสมัย

-นำสิ่งที่ได้ไปถ่ายทอดต่อรุ่นหลังๆ

-เป็นผู้นำตามยุคสมัย

-หาข้อมูลเพิ่มเติม

3.ท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่องหลังจากโครงการนี้

-เป็นแกนนำของเราจะเป็นคนดี ส่งต่อแรงบันดาลใจ

-ส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่กล้าแสดงออกและกล้าทำมากขึ้น

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-ทุกอย่างดีหมด

-ต้องแบ่งกันเก่งด้วย ไม่ใช่ผู้นำเก่งคนดี

-ดีที่กล่าวถึงความหลากหลายทางเพศ

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 5

Workshop

1.ถ้าท่านจะต้องปรับ Mindset ให้รับกับยุค 4.0 จะต้องทำอะไร 4 เรื่อง โดยเน้นคุณธรรม ความสามารถ และวัฒนธรรมของคนไทย

-การศึกษา เด็กแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากัน บางคนบ้านไกล บางคนมีกิจกรรมอื่น ครูควรปรับ Mindset ให้เข้าใจเด็กมากขึ้น

-เด็กมีศักยภาพอื่นที่ครูมองไม่เห็น แต่ถูกจำกัด

-สังคม สถานภาพ มีเพศที่ 3 มีสิทธิเท่าเทียมกับเพศอื่นๆ

-ประสบการณ์ ควรต้องให้โอกาสเด็กทำงาน

-ชิม ช้อป ใช้ รัฐบาลทุ่มเงินมาก ควรพัฒนาท่องเที่ยวดีกว่า รัฐบาลควรปรับ Mindset

ชิม ช้อป ใช้ ใช้ได้ในช่วงสั้น มีความเหลื่อมล้ำ บางบ้านไม่ได้ค่าชดเชยน้ำท่วม

-สิ่งแวดล้อม มีคนเห็นแก่ตัว และมีคนแชร์ข้อมูลแต่ไม่ทำจริง ควรจะมีคนทำจริงมากกว่า

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-ครูต้องกระตุ้นและยกย่องเด็ก ไม่เก่งต้องดูแลให้ดี ชอบที่เปลี่ยน Mindset ครู

2.เมื่ออายุ 40 ปี ท่านจะเป็นอะไร จะนำความรู้วันนี้กลับไปเตรียมตัวอย่างไร

-เป็นผู้ประสบความสำเร็จ

-มีคุณธรรม

-เป็นผู้นำ

3.ท่านจะทำอะไรต่อ 2 เรื่องหลังจากโครงการนี้

-นำไปใช้เอง

-เผยแพร่ความรู้ให้คนอื่น

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 6

Workshop

ถ้าท่านจะต้องปรับ Mindset ให้รับกับยุค 4.0 จะต้องทำอะไร 4 เรื่อง โดยเน้นคุณธรรม ความสามารถ และวัฒนธรรมของคนไทย

-การศึกษา ไทยมีปัญหามาก ไทยเน้นอัดความรู้ แต่ควรส่งเสริมการสร้างความรู้ออกมามากกว่า

การถกเถียง

-เพศสภาพ การล้อเป็น mindset ที่ผิด

-ค่านิยมอาชีพ ต้องเปลี่ยน mindset ว่า ทุกอาชีพมีเกียรติเท่ากัน

-เศรษฐกิจ รัฐบาลกระตุ้นนายทุนมากกว่า การส่งออกควรมาจากรายย่อยต่างๆ

-วัยรุ่น อยากเป็นจุดสนใจ ในลักษณะการโอ้อวด

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-กลุ่มนี้เน้น Mindset ทางวัฒนธรรม

-ควรยกย่องคนมีความดี

-ควรกล่าวถึง Mindset ผู้ปกครองด้วย

-วันนี้มีคุณค่ามาก

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 7

Workshop

ถ้าท่านจะต้องปรับ Mindset ให้รับกับยุค 4.0 จะต้องทำอะไร 4 เรื่อง โดยเน้นคุณธรรม ความสามารถ และวัฒนธรรมของคนไทย

-ปรับการทำงาน

-ครอบครัว ส่งเสริมให้เรียนสิ่งที่ชอบ

-เศรษฐกิจ เพิ่มการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เพิ่มรถให้ตรงต่อเวลา

กลุ่มนำเสนอเป็นลำดับที่ 8

Workshop

ถ้าท่านจะต้องปรับ Mindset ให้รับกับยุค 4.0 จะต้องทำอะไร 4 เรื่อง โดยเน้นคุณธรรม ความสามารถ และวัฒนธรรมของคนไทย

-การศึกษา ไทยยังมีจำกัด แต่นักเรียนมีความสามารถหลากหลาย ระบบการศึกษาไทยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราต้องปรับความคิดให้เข้าระบบเปลี่ยนไป  การรับความรู้ใหม่ๆ เด็กมักเรียนพิเศษ ไม่ได้หาประสบการณ์อื่นหรือไปกับครอบครัว

-ความเลื่อมล้ำ เป็นการแบ่งฐานะทางสังคม แก้โดย Mindset มองที่จิตใจของเพื่อน

-สภาพแวดล้อม ในโรงเรียน เพื่อนถูก bully นินทาลับหลัง ข่าวต่างประเทศ มีเด็กฝรั่งถูก bully จนสภาพจิตใจย่ำแย่ ไปยืนให้รถไฟชน ต้องพัฒนาตนเอง ไม่ว่าเพื่อน อยู่ด้วยความรัก

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

-ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกกลุ่ม ข้อดีคือตั้งใจฟังอาจารย์และทำ Workshop

-มาตรฐานไม่ได้แตกต่างกัน ตอบคำถามดี ตรงประเด็น

-ในอนาคต ทุกคนสอนอาจารย์จีระ รุ่นนี้ได้เปรียบใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทันสมัย

-เช็ค Mindset ให้ดี เป็นความคิดที่เกิดก่อน ออกเป็นนโยบายทีหลังได้

รายการวิทยุ

บทความ

Facebook Live 1

Facebook Live 2

Facebook Live 3

Facebook Live 4

Facebook Live 5

Facebook Live 6

ภาพบรรยากาศ

หมายเลขบันทึก: 670730เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2019 20:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ตุลาคม 2019 11:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

 เพิ่มความเห็น
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี