วีรชัย สุดจันฮาม
โรงพยาบาลมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ผลการวิจัย
– การป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส ต้องเน้นที่การป้องกันที่ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค คือ การมีบาดแผล การไม่สวมใส่รองเท้าขณะปฏิบัติหน้าที่ทางเกษตรกรรมและบริเวณบ้านที่มีหนู ชุกชุม มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสของจังหวัดขอนแก่นจึงควรเน้น ทั้งสามปัจจัยนี้

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548