การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันพุทธ/11/ก.ย./2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวกมลชนก คงม่วงหมู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่สี่สิบสี่ของการฝึกประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

                        เวลา 08.05 น. เดินทางจากหอพักมายังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ในเช้าวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงมีการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ พวกเราจึงไม่มีงานที่ได้รับมอบหมาย พวกเราจึงขออนุญาตพี่เบียร์ (พี่เลี้ยง) มาทำงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย การทำงานของพวกเราในวันนี้เป็นการเตรียมงานในการนำเสนออาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานที่ปฏิบัติในช่วงเช้านี้ก็คือการทำงานโครงการของแต่ละคู่พร้อมทั้งแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆของแต่ละคู่ ซึ่งก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ในส่วนของคู่ดิฉันเองก็ได้มีการปรับแก้ไขไปแล้วในบางส่วนก่อนหน้านี้ ทำให้ในวันนี้ก็ได้มีการแก้ไขอีกเล็กน้อยแต่ก็มีพี่เบียร์ (พี่เลี้ยง)มาคอยช่วยให้คำแนะนำอีกเล็กน้อยจนกระทั่งโครงการของคู่ดิฉันเสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับการนำเสนอในวันพรุ่งนี้ เมื่อแบบร่างโครงการสมบูรณ์แล้วก็เข้าสู่การจัดทำโปรแกรม PowerPoint

                     เวลา 13.00 น. หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยก็ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อ ในช่วงบ่ายนี้ดิฉันก็ได้จัดทำรูปแบบการนำเสนองานโครงการของคู่ดิฉันเองคือการจัดทำ PowerPoint ของโครงการที่ร่างแบบแผนไว้ โดยมีการนำข้อมูลประเด็นที่น่าสนใจของโครงการมาจัดทำพร้อมทั้งมีการตกแต่งให้สวยงามอีกทั้งยังตรวจเช็คความถูกต้องของตัวอักษรว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ เนื้องานมีความสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้หรือป่าวรวมถึงมีการพูดคุยกับคู่ของดิฉันเองในส่วนสไลด์แต่ละหน้าว่าทำแบบนี้ดีหรือยังพอได้ข้อตกลงร่วมกันทุกอย่างก็ดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดี

                   วันที่สี่สิบสี่ผ่านไปกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันนี้ได้มีการเตรียมงานก่อนที่จะกลับเข้าไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสัมมนาระหว่างการฝึก สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันจันทร์/08/2562)ความเห็น (0)