SDGsPGS มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม นวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตร

นวัตกรรมกระบวนการ Process Innovation ที่จะมาพลิกประเทศกลับไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ แล้วค้าขายได้ สร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)