36 จังหวัดร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพิ่อพลิกประเทศ สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ ตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)