การฝึกประสบการณ์วิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน่วยที่ 13 (วันอังคาร/10/ก.ย.2562)

     สวัสดี คณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉันนางสาว สุนิสา บูชา จะเล่าการฝึกประสบการณ์ หน่วยที่ 13  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

      วันนี้ตอนเช้าดิฉันได้ตกพาวเวอร์พ้อยโครงการและแก้ไขตารางโครงการและช่วยพี่เลี้ยงทำเอกสารเกี่ยวกับหอพัก

      ตอนบ่ายดิฉันได้ศึกษาหาขเอมูลการเลี้ยงปลากัดอีกครั้งเพื่อที่จะทำพาวเวอพ้อยตรงตามความต้องการและช่วยเพื่อนทำGIS

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)