ภูมินทร์ วรปัญญา


อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี
-
Username
pumin1
สมาชิกเลขที่
218918
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ภูมินทร์ วรปัญญา'''(หนึ่ง) Pumin Vorapanya

เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2514

= การศึกษา =

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

*สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

= การทำงาน =

* เลขานุการสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี [[(นายนิยม วรปัญญา)]]
* ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี [[(นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์)]]
* เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการ ตรวจรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร [[(นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์)]]
* คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [[(นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์)]]
* คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [[(นายอารี ไกรนรา)]]
* ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาลุ่มแม่น้ำป่าสักแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม และเพาะสัตว์น้ำสภาผู้แทนราษฎร [[(นายนิยม วรปัญญา)]]
* ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร [[(ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย)]]
* นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร[[(นายสรวงศ์ เทียนทอง)]]
* ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร [[(ดร.อภิชาติ การิกาญจน์)]]
* ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี [[(ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร)]]
* ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร [[(นายสรวงศ์ เทียนทอง)]]
* ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาและมาตรการแก้ไขผลกระทบภัยแล้ง [[(นายนิยม เวชกามา)]]
* ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ [[(นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์)]]
* ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [[(นายอดิศร เพียงเกษ)]]
* ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม [[(นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์)]]
* กรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย [[(นายฐานิสร์ เทียนทอง)]]

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี