การเตรียมข้อมูลในสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินภายนอก  เป็นเพียงตัวอย่าง ในการเตรียมห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน    เพื่อให้ผู้ประเมินใช้เป็นแหล่งข้อมูล

ห้องเรียน

-ความสามารถของครูในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน

-คุณลักษณะของนักเรียน เช่นการดูแลรักษาความสะอาดของนักเรียน

-สภาพห้องเรียนที่สะท้อนคุณภาพของปัจจัยทางกายภาพของสถานศึกษาความสามารถในการบริหารของผ้บริหาร

ห้องสมุด

-ความพร้อม สภาพบรรยากาศ ความทันสมัยของแหล่งเรียนรู้

-ความสนใจใฝ่เรียนรู้  การรักการอ่านของนักเรียน

ห้องน้ำ

-การดูแลรักษาความสะอาดของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

-ความพร้อมด้านปัจจัยทางกายภาพ

ห้องพยาบาล

-ความพร้อมด้านปัจจัยทางกายภาพ

-การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพของนักเรียนของผู้เกี่ยวข้อง

-ความเหมาะสม  ความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สุขภาพของนักเรียน

ห้องธุรการ/ฝ่ายต่าง ๆ

-ความเหมาะสมของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

-ระบบการบริหารงาน

ห้องพักครู

-คุณภาพของปัจจัยทางกายภาพ  บรรยากาศของที่พักของครู

-สภาพการปฏิบัติงานของครู อาจารย์

-ผลงานของครู  นักเรียนที่ปรากฎในห้องพัก

สนามเด็กเล่น/สนามกีฬา

-คุณภาพของปัจจัยทางกายภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

-สุขภาพอนามัยของนักเรียนที่เล่นอยู่ในสนาม

-ความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียนที่เล่นอยู่ในสนาม

โรงอาหาร

-ความสะอาดของโรงอาหาร โภชนาการของนักเรียน

-พฤติกรรม  ลักษณะนิสัยด้านการรับประทานอาหารของนักเรียน