ห้องหลุมดำ KM เป็นห้องที่จัดได้น่าสนใจมากห้องหนึ่ง  ผู้จัดห้องนี้เป็นมืออาชีพจริงๆ  คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมงานนี้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเข้าชมห้องนี้  บทเรียนจากการเข้าชมห้องนี้คือ  การใช้ KM ให้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายขององค์กร  มิใช่ทำเนื่องจากถูกบังคับ  ต้องการได้โบนัส  หรือหัวหน้าสั่ง  ผู้บริหารสูงสุด  ผู้รับนโยบาย  และผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจตรงกัน  บรรยากาศในห้องดีมากและเห็นภาพชัดเจน  เป็นเครื่องเตือนใจว่าการใช้ KM มิใช่ใช้เพราะชอบหรือไม่ชอบ  แต่ควรใช้เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ก่อประโยชน์ได้จริง  ใช้งบประมาณน้อย  ใช้แล้วเกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเป็นมิตร