ในส่วนของชาวมหาวิทยาลัยจะไปอยู่ที่กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยและชุมชนคุณอำนวย  บรรยากาศมีความเข้มข้นเช่นเดียวกัน  มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ KM เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคน  งาน  และองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  หลายมหาวิทยาลัยมีจุดเน้น จุดเด่นที่ชัดเจนมาก  เช่น  ม.นเรศวร  ซึ่งโชคดีได้ ดร.วิบูลย์  และทีมงานมีความเข้มแข็งมาก  เช่นเดียวกับ  อ.พิชิต  และทีมงานจาก มอ. สมควรที่ชาวมหาวิทยาลัยจะขยายผล  โดยใช้ KM เป็นเครื่องมือให้เบ่งบานทั่วประเทศ  แม้ว่าจะมีโอกาสเข้าร่วมงานเพียงวันเดียว ก็ได้ซึมซับบรรยากาศที่เอาการเอางานบนพื้นฐานแห่งมิตรไมตรี  หากบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง  ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ที่มุ่งหวังคงไม่ไกลเกินเอื้อม