วันตากสินมหาราช พระนามเดิมว่า สินพระราชสมภพ ๑๗ เม..๒๒๗๗   เป็นบุตรของนายไหฮอง  นางนกเอี้ยง  ซึ่งพระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม   ตั้งแต่ยังเยาว์เมื่ออายุได้ ๕ ปี    พระยาจักรีได้นำไปฝากเรียนกับพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส(วัดคลัง)โดยเรียนหนังสือขอมและหนังสือไทยจนจบบริบูรณ์  เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวเด็กชายสินไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้ทำราชการกับหลวงศักดิ์นายเวรซึ่งเป็นบุตรของพระยาจักรี   ต่อมาได้เป็นมหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์   ขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งนายสินปฏิบัติราชการ จนมีความชอบมากจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็น   หลวงยกบัตรเมืองตากต่อมาโปรดให้เป็น   พระยาตาก  เพื่อปกครองเมืองตาก
  
หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว  บ้านเมืองเกิดแตกแยก หัวเมืองต่างๆ   ตั้งตัวเป็นใหญ่ต่างคนต่างรวมสมัครพรรคพวก ตั้งเป็นก๊กต่างๆก๊กสุกี้พระนายกอง ก๊กเจ้าพระฝาง ก๊กพระยาพิษณุโลก  ก๊กเจ้าพระยานครศรีธรรมราช  และก๊กเจ้าพิมาย  พระองค์ทรง ขับไล่พม่าออกไปพ้นแดนไทยสำเร็จในปี พ.. ๒๓๑๐  ซึ่งใช้เวลากู้อิสรภาพกลับคืนจากพม่า ภายในเวลา ๗ เดือน  จากนั้น พระยาวชิรปราการ(พระเจ้าตาก)จึงยกทัพกลับกรุงธนบุรี   และปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่๔  แต่ประชาชนนิยมเรียกพระนามว่าพระเจ้าตากสินเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๑   สถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานีสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงสวรรคตเมื่อปี พ..๒๓๒๕ สิริพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา
ทรงครองราชย์เป็นเวลา ๑๕ ปี   มหาราช พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่ .