แนะนำมหาวิทยาลัยใหม่ : สถาบันอาศรมศิลป์


          มหาวิทยาลัยแนวทวนกระแส   สร้างคนพันธุ์ใหม่   เจ้าของ คือ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ   ผู้อื่นขอจดทะเบียน คือ ประธานมูลนิธิฯ   ศ.นพ.ประเวศ   วะสี     นายกสภาสถาบัน คือ ศ.ระพี   สาคริก

          กรรมการสภาสถาบัน ได้แก่ พระไพศาล   วิสาโล,   ศ.อารี   วัลยะเสวี,   ศ.วิจารณ์   พานิช,   ศ.อารี   สัณหฉวี,   ศ.อรศิริ   ปาณินท์,   นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยุธยา,   รศ.เสรี   พงศ์พิศ,   นายบันเทิง  
ตันติวิท,   นายไพบูลย์   วัฒนศิริธรรม,   นายเมธี   ภมรานนท์,   ดร.ลีลาภรณ์   บัวสาย,   ดร.สิริชัยชาญ  
ฟักจำรูญ,   รศ.ประภาภัทร   นิยม,   คุณหญิงกษมา   วรวรรณ ณ อยุธยา,   ศ.ผุสดี   ทิพทัศ,  
ศ.บุญธรรม    กิจปรีดาบริสุทธิ์

          อธิการบดี คือ รศ.ดร.วีระ   สัจกุล
         
          เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร

          (๑) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

          (๒) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาแบบองค์รวม

          การศึกษาเป็นแบบ PBL ของแท้   คือทำงาน (ฝึกงาน) ไป  เรียนทฤษฎีไป ใช้เวลาเรียนประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน

          หลักสูตรแรกเปิดรับ นศ. ๑๐ คน, หลักสูตรที่ ๒   ๓๐ คน   เปิดรับแล้วนักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาพื้นฐาน ๔ วิชา (non-credit)   คือ

          ๑. มงคลชีวิต (Contemplative Practices)
          ๒. ธรรมชาติวิจักษณ์  (Nature Appreciation)
          ๓. การศึกษาชุมชนและสาระสัญจร (Community and Field Studies)
          ๔. การดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Health Care)

          ผมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากกว่า ๑๐ แห่ง   ไม่เคยเห็นมหาวิทยาลัยใดมีปณิธานความมุ่งมั่นที่แปลออกเป็นโครงสร้างการจัดการ (management structure)   และโครงสร้างกิจกรรม  ที่ชัดเจนเท่าสถาบันอาศรมศิลป์   โดยมีการเขียนเป้าหมายเชิง  strategy Map คือ

          -การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร   ที่สามารถครองตนได้อย่างมีความสุข  และมีจิตสำนึกต่อสังคม
          -การชี้แนะและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้แก่สังคม
          -การรวบรวม  พัฒนา  ความรู้  ผลงาน
          -สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (หมายความว่าตัวสถาบันเองเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้)

          ท่านที่สนใจ  ใช้คำ  "อาศรมศิลป์"  ค้นใน  Google  ก็จะได้รายละเอียด  แต่ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ยังเป็นข้อมูลเก่า

วิจารณ์   พานิช
๘  ธ.ค.  ๔๙

 

๑. รศ. ดร. วีระ   สัจกุล  กำลังนำเสนอภาพรวมของสถาบันอาศรมศิลป์

๒. นศ. ปริญญาโท  กำลังอธิบายแบบก่อสร้างอาคารของสถาบัน ซึ่งจะก่อสร้างเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐

หมายเลขบันทึก: 66243เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2006 17:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 06:51 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
ขอบคุณมากครับ อาจารย์  ที่แนะนำให้ทราบ พอดีผมกำลังหาที่เรียนอยู่เหมือนกัน อยากจะเรียนในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน (เชิงคุณธรรม)

ขอแสดงความชื่นชมกับเนื้องานทุกอณูของท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสู่การปฏิบัติโดยไม่ต้องรอหน่วยงานหรืองบประมาณใดๆ

นับเป็นโอกาสดีที่ผมตามร่องรอยอาจารย์ของผม ท่านอาจารย์วิชิต ชี้เชิญว่าไปสร้างงานอะไรที่ไหนบ้าง ทำให้ได้เจอขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่ามหาศาลอยากจะให้คนที่ต้องการจรรโลงคุณธรรมและวิถีไทยได้มาสัมผัส

ความคิดเห็นส่วนตัวสิ่งที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่นี้คือสังคมคุณธรรมแห่งวิถีไทย

ขอขอบคุณแทนคนไทยทุกคนที่ยึดมั่นในคุณธรรม

ธนา

สมาคมจักรยานล้อเดียวเพื่อวิถีไทย

คณะผู้ก่อตั้ง"จิตตะกายะวิทยาลัย" (กิจกรรมองค์รวมของผู้สูงอายุโดยใช้พลศึกษา สุขภาพและนันทนาการเพื่อสังคมผู้สูงอายุปี๒๕๖๘)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท