วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครูเพลิน ๑๒. ครูยุ้ย

วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูเพลิน  ๑๒.  ครูยุ้ย

“ครูเปลี่ยนใจ... ใจเด็กเปลี่ยน

ถ้าใจของครูเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนกระบวนทัศน์   ครูจะเห็นเด็กในมุมที่เปลี่ยนไปครู จะเข้าใจเด็กเด็กเข้าใจครู ใจเด็กจะเปลี่ยนแปลงพร้อมสร้างการเรียนรู้ที่ดีงาม    ตลอดเวลาที่ฉันได้เรียนรู้และทําหน้าที่ครู   ฉันมักจะนําพาตนเองไปสู่วิถีดั้งเดิม คือ “ครูผู้ทําหน้าที่ถ่ายทอด ความรู้ .........”

อ่านต่อได้ที่ 20190607201821.pdf

อ่านหนังสือวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูได้ที่ ( )

วิจารณ์พานิช

๓ พ.ค. ๖๒

 

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)