เสรีภาพในประเทศไทย

เสรีภาพในประเทศไทย

องค์กร Freedom House ออกประกาศ Freedom in the World 2019 ( 1 ) บอกว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเสรีภาพต่ำ   โดยใช้ Aggregate Freedom Score เป็นตัวบอก     ประเทศที่คะแนนเต็ม๑๐๐ คือ ฟินแลนด์  นอร์เวย์  สวีเดน  คะแนนต่ำสุดคือ ๑ ได้แก่ประเทศทิเบต   ส่วนไทยได้ ๓๐   เวียดนาม ๒๐   มาเลเซีย ๕๑  สิงคโปร์ ๕๒   พม่า ๓๐   ญี่ปุ่น ๙๖  จีน ๑๑ 

ในภาพรวม เสรีภาพในโลกลดลง ตลอดช่วง ๑๓ ปีที่ผ่านมา   

ข้อมูลที่ใช้เป็นของปี 2018 ทั้งปี   เป็นการวัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    ตัวชี้วัดประกอบด้วยตัวชี้วัดสิทธิทางการเมือง๑๐ ตัว   และตัวชี้วัดเสรีภาพของพลเมือง ๑๕ตัว   ให้คะแนนระหว่าง ๐ - ๔   แล้วรวมคะแนน   ดูรายละเอียดของวิธีการที่   

วิจารณ์ พานิช

๖ มิ.ย. ๖๒    


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.132.109.161
เขียนเมื่อ 

I think this blog is not fair to Thailand. In fact I should go further and say Freedom in the World 2019 report is not fair. Two (2) reasons:

1) This ‘Freedom House’ is a US non-government organization but funded (86%) by the US government - with their view of ‘freedom’;

2) this blog may be read ‘quickly’ and result in misinformation drawn by ‘most of those’ readers.

We can look into the details for Myanmar and Thailand (both have the same score), details in entries should cause concerns for the scoring process. How can widely different values be summed up to same score for ‘freedom’?

I beg readers to refer to https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_in_the_World and ‘Freedom House’ methodology before drawing conclusions.