190422 คำชวนสับสน ชุด F - Facility & faculty & factoid

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Commons Errors

190422 คำชวนสับสน ชุด F - Facility & faculty & factoid

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.: GTK #597822 27 Nov. 2015

Dictionary.com:

ให้คำอ่าน นาม “facility” = “fuh-SIL-i-tee"

และ ให้คำอ่าน นาม “faculty” = “FAK uh l-tee"

คำที่อาจสับสน รวมถึง “facile" “facilitate" “facility” felicitate"

ให้คำอ่าน นาม “factoid” ว่า “FAK-toid”

Kernerman English Multilingual Dictionary :

ให้คำแปล นาม “facility” =

“ความคล่องแคล่ว” (ease/quickness) เช่น

          “She showed great facility in learning language.”

และ “ความชำนาญ” (a skill) เช่น

           “He has a great facility for always being right.”

คำแปล นาม พหูพจน์ รูป “facilities”

คือ “สิ่งอำนวยความสะดวก” เช่น

            “There are facilities for cooking.”

Dictionary of Problem Word and Expression :

อธิบายว่า ทั้ง ‘facility’ และ ‘faculty’

สามารถใช้แทนกันได้อย่างคร่าวๆ

ในความหมาย ‘ability’ ‘skill’ หรือ ‘aptitude’ เช่น

            “Henry’s facility in handling tools made him a competent mechanic.”

             “His faculty for making friends brought him many customers.”

ความหมายเพิ่มเติมของ “facility’ รวมถึง

           “something that makes possible an easy/fluent performance/action.”

(บางสิ่งที่ทำให้ การกระทำ นั้น ง่ายขึ้นหรือเป็นไปได้) เช่น

          “Sue’s facility in playing the piano made her a welcome addition to our group.”

“facility” ยังหมายถึง “การบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก” อย่างหนึ่ง เช่น

“An additional washroom is a much-needed facility for this office.”


ส่วน “faculty” หมายถึง “พลัง/ความสามารถ ของ จิต/ร่างกาย” เช่น

“He used every faculty of his mind in wrestling with the problem.”

สามารถใช้ “faculty” อ้างอิงถึง “แผนกหนึ่งในการเรียน/การสอน” หรือ “คณะครู” เช่น

“The faculty of this college is distinguished.”

Merriam-Webster.com:

ให้ความหมาย คำพ้องกับ “faculty” ที่รวมถึง

“gift” “aptitude” “bent” “talent” “genius” และ “knack”

ที่ต่างหมายถึง “ความสามารถพิเศษ ในการทำ บางสิ่ง”

โดย บ่อยครั้งใช้“gift” เพื่อแสดงนัยของ

“สิ่งพิเศษ ที่ได้จาก พระเจ้า/มีแต่กำเนิดตามธรรมชาติ” เช่น

“The gift of singing beautifully.”

และใช้ “faculty” กับ ความสามารถในการทำหน้าที่หรือเรื่องเฉพาะอย่าง ที่มีมาแต่เกิด” เช่น

“a faculty for remembering names.”

ใช้ “aptitude” (ความถนัด/ไหวพริบ) แสดงนัย  

“ความชอบกิจกรรมบางอย่างตามธรรมชาติที่มีแนวโน้มจำสำเร็จ” เช่น

“a mechanical aptitude.”

ใช้ “bent” ได้แบบเดียวกับ “aptitude”

หากแต่ เน้นที่แนวโน้ม มากกว่า ความสามารถพิเศษ เช่น

“a family with an artistic bent.”

ใช้ “talent” ที่ชี้แนะ ความสามารถตามธรรมชาติที่เห็นชัดแต่ต้องมีการพัฒนาเพิ่ม” เช่น

”has enough talent to succeed.”

ใช้ “genius” ที่ชี้แนะ “ความสามารถในการสร้างสรรน่าประทับใจที่มีแต่กำเนิด” เช่น

“has no great genius for poetry.”

และใช้ “knack” แสดงนัย

“ความสามารถพิเศษ ที่มีค่อนข้างน้อย”

เพื่อช่วยให้กระทำกิจได้ง่ายและคล่อง เช่น

“the knack of getting along.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน F Revised 190327ความเห็น (0)